Niemieckie świadczenia pieniężne dla rodzin

Rodzicom zarobkującym w Niemczech przysługuje wiele świadczeń pieniężnych na dzieci o charakterze socjalnym, o których wypłacenie warto złożyć wniosek. Niemiecki system socjalny jest najbardziej rozbudowanym systemem takiego rodzaju na świecie. Poza tradycyjnym zasiłkiem rodzinnym Kindergeld istnieje jeszcze kilka innych świadczeń na dzieci w Niemczech, o które warto się starać. Zasiłkami tymi są min. Kindergeld, Kinderzuschlag, Elterngeld, Betreuungsgeld oraz Landeserziehungsgeld.

Wiele osób pracujących w Niemczech myśli, że jedynym zasiłkiem, jakie może otrzymać na swoje dziecko jest Kindergeld. Państwo niemieckie gwarantuje jeszcze inne dodatki pieniężne do zasiłku rodzinnego. Aby ubiegać się o Kindergeld w Niemczech, rodzic musi podlegać pod tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. Nieograniczony obowiązek podatkowy uzyskuje się po przepracowaniu w Niemczech 183 dni (pół roku). Osoby mieszkające poza granicami Niemiec oraz objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne pod warunkiem, że posiadają ubezpieczenie niemieckiego Urzędu Pracy lub podlegają pod niemieckie ubezpieczenie emerytalne bądź rentowe.

Więcej: Niemieckie świadczenia pieniężne dla rodzin

 

Zasiłek opiekuńczy

Rodzicom posiadającym dzieci w wieku do 36-go miesiąca przysługuje wypłata comiesięcznego świadczenia o charakterze socjalnym, które nosi nazwę zasiłku opiekuńczego. Świadczenie to obowiązujący w całych Niemczech i przysługuje na dzieci zamieszkałe w Unii Europejskiej. Tym samym zasiłek opiekuńczy może otrzymać rodzic pracujący w Niemczech a posiadający dziecko w Polsce.

Miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego dla rodziców wynosi 100 Euro w okresie od sierpnia 2013 do lipca 2014 roku. Od sierpnia 2014 roku miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego wzrasta o dodatkowe 50 Euro, co daje rodzicom miesięcznie 150 Euro. Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia jest opieka nad dzieckiem sprawowana bezpośrednio przez rodzica. Zatem dziecko nie może przebywać w żłobku, przedszkolu lub podobnej tego typu jednostce. Natomiast jeśli oboje rodzice pracują, a dziecko znajduje się pod opieką dziadków, to także w tym przypadku rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy. Pieniądze przysługują na dzieci będące w wieku od roku do lat trzech, co oznacza, że dziecko nie może mieć mniej niż trzynaście miesięcy i nie więcej, niż trzydzieści sześć miesięcy. Z tym, że w pierwszych dwunastu miesiącach funkcjonowania zasiłku opiekuńczego są nim objęte dzieci roczne i dwuletnie, a dopiero po upływie roku także dzieci trzyletnie. Zasiłek opiekuńczy można pobierać, jeżeli rodzice otrzymują już zasiłek rodzinny Kindergeld. Wypłata jednego świadczenia nie wyklucza wypłaty drugiego. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypłaty zasiłku rodzicielskiego Elterngeld.

Więcej: Zasiłek opiekuńczy

 

Familienbeihilfe

Familienbeihilfe to świadczenie pieniężne o charakterze zasiłku rodzinnego, które jest wypłacane rodzicom w Austrii. Familienbeihilfe to odpowiednik niemieckiego Kindergeld. Jednak występują znaczące różnice pomiędzy zasiłkiem rodzinnym w Austrii a zasiłkiem rodzinnym w Niemczech. Wysokość Familienbeihilfe uzależniona jest przede wszystkim od wieku posiadanych dzieci. Wysokość zasiłku rodzinnego wzrasta wraz z ilością dzieci, a wysokość dochodów rodziców nie ma wpływu na wypłatę świadczenia, gdyż nie obowiązuje żadna granica dopuszczalnego dochodu.

Rodzice otrzymują Familienbeihilfe co drugi miesiąc, aż do momentu rozpoczęcia pracy zawodowej dziecka, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 lat. Zasiłek wypłaca się z reguły matce dziecka (warunkiem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez rodziców) chyba, że zostanie złożony wniosek o wypłatę świadczenia dla ojca. Szczególnie w przypadku pracowników wyjeżdżających z Polski do pracy w Austrii, właśnie wielu ojców składa wniosek o wypłatę świadczenia. Zgoda matki jest w takim wypadku obligatoryjna. W przypadku gdy rodzice żyją osobno, to prawo do pobierania świadczenia ma ta osoba, u której mieszka dziecko. Zasiłek rodzinny nie jest wypłacany na dzieci, które odbywają zasadniczą służbę wojskową lub służbę zastępczą. Zasiłek rodzinny (wcześniej nazywany Kinderbeihilfe) jest finansowany z funduszy przeznaczonych na politykę rodzinną Środki te są pozyskiwane od pracodawców, którzy ustawowo zobowiązani są wpłacać określoną sumę na poczet wypłaty zasiłku rodzinnego.

Więcej: Familienbeihilfe

 

Wysokość zasiłku Landeserziehungsgeld w Landzie Bayern

Landeserziehungsgeld jest świadczeniem wypłacanym rodzicom zaledwie w kilku niemieckich Krajach Związkowych. Świadczenie to należy się rodzicom min. w Landzie Bayern po upływie ostatniego miesiąca pobierania zasiłku Elterngeld. Ważne aspektem jest, aby w pobieraniu była zachowana ciągłość pomiędzy jednym a drugim świadczeniem.

Aby nabyć prawo do pobierania tego rodzaju świadczenia niezwłoczne jest zachowanie wyżej wymienionej ciągłość następującej po pobieraniu Elterngeld. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie meldunku na terenie Landu Bayern, odprowadzanie tam podatku dochodowego. Bardzo ważnym aspektem jest próg dochodowy określający maksymalnie dopuszczalny zarobek, którego nie można przekroczyć.

Landeserziehungsgeld jest wypłacany maksymalnie :
dla pierwszego dziecka przez sześć miesięcy
od drugiego dziecka za dwanaście miesięcy, a najdłużej wypłacane do ukończenia trzeciego roku życia przez dziecko.

Miesięczna stawka Landeserziehungsgeld w Landzie Bayern to :
150 EUR za pierwsze dziecko
200 EUR za drugie dziecko
300 EUR za trzecie i każde kolejne dziecko

Próg dochodowy :

Dla Dzieci urodzonych do 31.03.2008

Dla dzieci urodzonych od 01.04.2008

Małżeństwa, rodzice w związkach partnerskich oraz żyjący w konkubinacie

16.500 Euro

25.000 Euro

Wszystkie pozostałe osoby uprawnione

oraz osoby samotnie wychowujące

13.500 Euro

22.000 Euro

Limit dochodów wzrasta przy każdym kolejnym dziecku o

3.140 Euro

3.140 Euro

 

Obowiązujący limit dochodowy obliczany jest na podstawie aktualnego stanu cywilnego wnioskujących oraz ilości dzieci. Wyżej wymienione czynniki tj. stan cywilny oraz ilość dzieci mają wpływ na obliczenie wysokości Landeserziehungsgeld w dniu złożenia wniosku. Zwiększenie limitu dochodu następuje o około 3140 euro za każde dodatkowe dziecko. W przypadku ciąży mnogiej prawo do Landeserziehungsgeld przysługuje na każde dziecko. Wypłacana kwota pieniędzy zależy od ilości dzieci (np. bliźnięta: 12 miesięcy x € 200 na każde dziecko).

 

Najważniejsze zasady dla rodziców pobierających Kinderzuschlag

Rodzice oraz samotnie wychowujący mają prawo do Kinderzuschlag dla swoich (niezamężnych) dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, mieszkających wspólnie z rodzicem/rodzicami w jednym  wspólnym gospodarstwie domowym.

Kinderzuschlag należy się wtedy, gdy :

a)      na te dzieci pobierane są świadczenia rodzinne tzw. Kindergeld,

b)      których rodzice osiągają miesięczny dochód minimalny oraz nie przekraczają limitu maksymalnego dochodu,

c)       dla rodziny, których potrzeby są pokryte poprzez miesięczne pobieranie Kinderzuschlag i tym samym nie spełniają warunków do pobierania zasiłku dla bezrobotnych II lub zasiłku socjalnego.

Maksymalny dochód, który oboje rodziców może osiągnąć to 900 euro. Dla rodzica wychowującego samemu w pojedynkę dziecko kwota maksymalnego zarobku wynosi 600 euro. O Kinderzuschlag ubiegać mogą się tylko rodzice, których dochód miesięczny (np. dochód brutto z pracy, z zasiłku dla bezrobotnych I lub chorobowego) zmieści się w limicie dochodu, tj. zarobek nie przekroczy 900 euro (małżonkowie) lub 600 euro (osoby samotnie wychowujące dziecko). Tym samym dochód brany pod uwagę (wynagrodzenia brutto – majątek powiększony lub zredukowany o odliczenia) nie może przekroczyć limitu maksymalnego dochodu. Osoby zarabiające powyżej limitu zarobku niestety nie mogą ubiegać się o Kinderzuschlag.

Maksymalny limit dochodu związany jest z potrzebami rodziców, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasiłku dla bezrobotnych i procentowym udziałem w kosztach mieszkaniowych (górna granica). Równoczesne pobieranie świadczeń z tytułu zasiłku dla bezrobotnych II, jakichkolwiek pieniędzy z pomocy społecznej lub korzystanie z usług pomocy społecznej nie jest możliwe. Kinderzuschlag wtedy nie przysługuje.

Wysokość Kinderzuschlag jest naliczana według dochodów i majątku rodziców oraz dzieci. Wynosi nie więcej niż 140 euro miesięcznie na dziecko i wypłacane jest miesięcznie wraz z Kindergeld.

Ponadto pobierający świadczenie mogą otrzymywać z tytułu Kinderzuschlag dla swoich dzieci następujące pieniądze na edukację pociech:

a)      Jednodniowe wycieczki ze szkoły lub przedszkola.

b)      Kilkudniowe wycieczki ze szkoły lub przedszkola.

c)       Wyposażenie w przybory szkolne.

d)      Promocja uczniów w szkole.

e)      Odpowiednie wsparcie edukacyjne.

f)       Posiłki, lunche dla dzieci w szkołach, przedszkolach lub szkółkach.

g)      Świadczenia dla uczestników w życiu społecznym i kulturalnym.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Prawo do niemieckiej emerytury i renty

Aby uzyskać prawo do niemieckiej emerytury lub renty wystarczy już 5-letni okres ubezpieczenia w Niemczech. Okresami zaliczanymi do ubezpieczenia i uwzględnianymi podczas ustalania kapitału początkowego są przede wszystkim okresy pracy, a także okresy bezrobocia, choroby, ciąży, nauki szkolnej, studiów wyższych i okresy wychowywania dziecka.

Podstawową emeryturę nabywa się wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego, tj. 65 lub 67 lat po udokumentowaniu min. pięcioletniego okresu składkowego. Granica wieku emerytalnego 67 lat obowiązuje osoby z rocznika 1947 i młodsze. W przypadku osób urodzonych przed 31 grudnia 1946 r., ustawowy wiek emerytalny waha się pomiędzy 65 a 67 lat.

Wypłata emerytury następuje wraz z miesiącem, który następuje po miesiącu uzyskania wieku emerytalnego. Jeżeli świeżo upieczony emeryt ma urodziny przykładowo w miesiącu styczniu, to emeryturę otrzyma począwszy od miesiąca następnego, co w tym konkretnym przypadku oznacza wypłacenie od miesiąca lutego świadczenia emerytalnego. Wniosek trzeba złożyć nie później niż 3 miesiące przed dniem uzyskania prawa do emerytury. Kto przegapi moment uzyskania prawa emerytalnego i złoży wniosek później, ten otrzyma emeryturę dopiero od momentu złożenia tego spóźnionego wniosku.

Kto zatem zbliża się do wieku emerytalnego, ten niezwłocznie powinien udokumentować lata pracy i okresy składkowe w Niemczech, a następnie ustalić swój kapitał początkowy i we właściwym czasie złożyć  skompletowany wniosek wypłatę niemieckiej emerytury lub renty. Świadczenie emerytalne zostanie wtedy przelane każdego miesiąca na wskazane konto.

Źródło: Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe.

 

Zasady obowiązywania wynagrodzenia minimalnego w Niemczech

Wynagrodzenie minimalne to prawnie dopuszczone wynagrodzenie za pracę w ściśle określonej wysokości. Ustalenie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego następuje w postaci przepisów zapisanych w powszechnie obowiązującym zbiorowym układzie pracy. Przepis regulujący wynagrodzenie minimalne może odnosić się do stawki godzinowej lub przy zatrudnieniu na pełny etat, do wynagrodzenia miesięcznego. Prócz międzynarodowych wynagrodzeń minimalnych istnieją również warianty regionalne, które odnoszą się np. do poszczególnych Landów niemieckich lub miast. Inne warianty to specyficzne dla danej branży wynagrodzenia minimalne.

Na podstawie Art.9 Ust.3 GG prawo stanowienia warunków pracy poprzez strony zbiorowe układu pracy w Niemczech gwarantuje to, że koncepcja regulacji wynagrodzenia zależy od stron zbiorowego układu pracy. Mimo, iż nie ma ogólnego i ustalonego przez ustawę wynagrodzenia minimalnego, to poprzez zbiorowe układy pracy można je ustalać odpowiednio dla każdej branży. Obowiązuje ono również dla pracowników wypożyczanych i to tak długo, jak pracodawca wypożycza pracownika innemu pracodawcy.

Reasumując – osoba zatrudniona w niemieckiej agencji pośrednictwa pracy ma zarabiać zgodnie z przyjętym przez daną agencję zbiorowym układem pracy. Każda z tych agencji musi jasno sprecyzować, który układ pracy stosuje w swojej działalności i nie może sama ustalać stawek, jakie płaci swoim pracownikom. Celem wynagrodzenia minimalnego jest przeciwdziałanie zaniżaniu stawek. Polakom zatrudnionym w Niemczech daje to gwarancję na zatrudnienie za sprawiedliwe i legalne wynagrodzenie na odpowiednim poziomie.

Stawka wynagrodzenia jest taka, jak obowiązuje w danym miejscu zatrudnienia, czyli Landzie lub w niektórych przypadkach w konkretnym mieście (np. Berlin), jak również uzależniona jest od kwalifikacji zawodowych pracowników – przypisania do tak zwanej „Entgeltgruppe” (grupy wynagrodzenia), od branży oraz czasu zatrudnienia.

Przykładowo pracownicy budowlani zatrudnieni we wschodnich Niemczech zarobią mniej brutto na godzinę, niż ich koledzy z fachu pracujący na zachodzie kraju. Podobnie elektrycy, malarze, lakiernicy, osoby opiekujące się osobami starszymi i inni fachowcy. W zachodnich Niemczech zarabia się po prostu więcej, co automatycznie przekłada się na stawki minimalne.

Warto dodać, iż rząd niemiecki uchwalając ustawę o „Mindestlohn” miał przede wszystkim na celu ochronę niemieckiego rynku pracy przed napływem taniej siły roboczej ze wschodniej Europy oraz przeciwdziałać pracy na czarno w Niemczech.

Źródło: przepisy o płacy minimalnej.

 

Wypłacenie zaległego urlopu

Firmy budowlane działające na terenie Niemiec są zobowiązane każdego miesiąca odprowadzać za zatrudnionych u siebie pracowników budowlanych pieniądze za niewykorzystany urlop w postaci specjalnej składki, którą trzeba wpłacić na konto należące do Kasy Urlopowo-Wyrównawczej. Obowiązek ten dotyczy także polskich firm działających w Niemczech.

Gdy pracownik budowlany nie wykorzysta w pełni przysługującego mu urlopu (najczęściej 24 dni), to wtedy otrzyma za niewykorzystane dni ekwiwalent pieniężny, co zrekompensuje mu brak wolnych dni w okresie pracy w Niemczech, jeżeli taka sytuacja miała faktycznie miejsce. Może się bowiem zdarzyć, że firma budowlana będzie miała bardzo dużo zleceń, a za mało personelu i o wybranie całego przysługującego urlopu może być dosyć trudno.

Kasa Urlopowo-Wyrównawcza w momencie dokonania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu jest zobowiązana do potrącenia od kwoty wpłacanej przez pracodawcę należnej wysokości Lohnsteuer (podatek od wynagrodzenia) oraz składek na poczet ubezpieczenia społecznego. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop traktowany jest podobnie jak wynagrodzenie, tzn. podlega opodatkowaniu i nakłada się na niego obowiązek odprowadzenia składek. Wypłatę ekwiwalentu za urlop należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. Decydujące znaczenie dla faktu zadeklarowania otrzymanych pieniędzy ma moment (faktyczny rok) wypłacenia ekwiwalentu.

Aby otrzymać pieniądze z tytułu zaległego urlopu, należy złożyć stosowny wniosek w okresie do dwóch lat od roku, za który przysługiwał urlop. Wtedy pracownik budowlany otrzyma w pierwszym roku ekwiwalent za niewykorzystany urlop albo w drugim roku odszkodowanie. Należne pieniądze są kierowane bezpośrednio na konto pracownika.

Opracowanie własne na podstawie ustawy urlopowej.

 

Zdobycie zawodu doradcy podatkowego

Aby móc dołączyć do elitarnego grona doradców podatkowych trzeba najpierw obowiązkowo zadać egzamin na doradcę podatkowego, który uprawnia do tytułu. Egzamin składa on się z części ustnej i pisemnej.

Zgodnie z § 37 ustęp 3 ustawy o doradztwie podatkowym (StBerG) obowiązujące do egzaminu zagadnienia obejmują zakres:
•    podatkowego prawa procesowego
•    podatków od dochodu
•    prawa regulującego wycenę, podatku spadkowego i gruntowego
•    podatku konsumpcyjnego i od środków transportu, prawa handlowego,
•    ekonomii przedsiębiorstwa i rachunkowości,
•    gospodarki narodowej,
•    prawa do wykonywania zawodu.

Do przyswojenia są również ogólne informacje o prawie celnym, zarys prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa Unii Europejskiej. Część pisemna egzaminu składa się z trzech prac kontrolnych, które pisze się w ciągu trzech kolejnych dni przez minimum cztery, co najwyżej jednak sześć godzin zegarowych (§ 18 Abs. 1 DVStB).  Do części ustnej można przystąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy cała część pisemna została oceniona na minimum 4,5 (§ 25 Abs. 2 DVStB). Gdy spojrzymy na lata poprzednie była to mniej więcej połowa osób, która przystąpiła do części pisemnej. Egzamin ustny składa się z kolei z krótkiego referatu oraz sześciu integralnych części. Każda część jest oceniania osobno i ma wpływ na ocenę końcową, która jest sumą wszystkich uzyskanych ocen. Część ustna egzaminu trwa około pięciu godzin przy czterech kandydatach.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi sześć osób. Jej członkowie to nie tylko urzędnicy skarbowi, doradcy podatkowi z długoletnim doświadczeniem zawodowym, ale również profesorowie i rzeczoznawcy gospodarki rynkowej, którzy, na co dzień praktykują zagadnienia z obszaru, z którego jest się egzaminowanym. Cały egzamin na uzyskanie tytułu doradcy podatkowego zdaje osoba, która zarówna z części pisemnej jak i ustnej uzyskała oceną nie gorszą niż 4,15.

Po zdanym egzaminie można zostać powołanym na stanowisko doradcy podatkowego. Należy przy tym pamiętać, że dopiero po nominacji jest się uprawnionym do używania określenia „doradcy podatkowego”.
Wart zwrócić uwagę na fakt, że takie powołanie można otrzymać tylko wtedy, gdy czynnie prowadzi się swoją działalność w dziedzinie prawa podatkowego i dziedzinach pokrewnych. Powołanie na doradcę podatkowego jest również zależne w dużej mierze od kwalifikacji i „nadawania” się do zawodu  (§ 40 SteuerberatungsG). W przypadku, gdy kandydat:
•     ma nieuporządkowaną sytuację ekonomiczną,
•    nie może piastować stanowisk w urzędach państwowych, gdyż w przeszłości był karany
•    przez ciągłe problemy zdrowotne nie jest zdolny do należytego wykonywania swoich obowiązków jako doradca podatkowy,
•    istnieją uzasadnione przesłanki ku temu, że nie sprosta swoim obowiązkom
odmawia mu się udzielenia powołania.

Powołanie może nie zostać udzielone również w innych przypadkach:
•   kiedy władze Landu wystosują taką decyzję zgodnie z § 39a Abs. 1,
•   dopóki kandydat wykonuje inną działalność, niezwiązaną z zawodem doradcy podatkowego (§ 57 Abs. 4),
•   dopóki nie zostanie przedłożone tymczasowe przyrzeczenie pokrycia szkody do momentu uzyskania obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego lub dowód o koasekuracji u pracodawcy.

Rozporządzenie (§ 58 Satz 2 Nr. 5a) z 11. kwietnia 2008 zmienia dotychczasowy restrykcyjny zakaz pracy dodatkowej dla doradcy. Otóż zgodnie z nowymi ustaleniami zatrudnienie w obszarze gospodarczym, np. w przedsiębiorstwie przemysłowym jest możliwe do pogodzenia z zawodem doradcy podatkowego. Federalny Trybunał Finansowy jasno określił, czy i w jakim zakresie doradca obok pracy, jako pracownik umysłowy w danym przedsiębiorstwie musi prowadzić własną działalność doradczą. (numer sprawy VII R 2/11). Nominacja na doradcę podatkowego zostaje dokonana poprzez wręczenie dyplomu przez przedstawicieli Izby Doradców Podatkowych. Najpierw jednak kandydat powinien złożyć zapewnienie, że swoją pracę traktuje poważnie i będzie wykonywał ją sumiennie.  

Zamiast wykonywania zawodu w pojedynkę i samemu, dozwolonym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest tworzenie spółek kapitałowych z innymi doradcami (w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych). Warunkiem jest jednak, aby zarówno członkami zarządu jak i akcjonariuszami byli w większości doradcy podatkowi.

Związek doradców podatkowych może przybierać różnorodne formy. A są to mianowicie min. następujące formy:
• spółki cywilnej
• spółki partnerskiej
• spółki komandytowej (możliwe również połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowej)
• jawnej spółki handlowej.

Doradcy podatkowi mogą współpracować także z innymi zawodami zdolnymi do tworzenia takich spółek, np. biegłymi rewidentami, czy też z adwokatami. Ważną zasadą, którą należy przestrzegać w przypadku spółek doradców podatkowych jest to, że osoby niezwiązane z zawodem doradcy nie mogą dominować ani na płaszczyźnie udziałowców ani kierowania przedsiębiorstwem.

Źródło: Niemiecka ustawa o doradztwie podatkowym.

 

Strona 1 z 7

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>