Ubezpieczenie małżonka i dzieci w Niemczech

W przypadku ubezpieczenia małżonka osoby pracującej w Niemczech muszą zostać spełnione następujące warunki :
•    członek rodziny to małżonek (lub przynajmniej partner życiowy) ubezpieczonego
•    członek rodziny osiąga niskie dochody

W przypadku osób, które nie są w Niemczech zatrudnione, a tylko prowadzą swoją działalność gospodarczą, sprawa ubezpieczenia członków rodziny już się komplikuje. Firma ubezpieczeniowa musi sprawdzić i stwierdzić, czy prowadzona działalność gospodarcza to podstawowy rodzaj aktywności zawodowej, czy też prowadzenie firmy jest wykonywane dodatkowo. Gdy jest to główny zawód wykonywany i przy tym dodatkowo jest zatrudniona siła robocza lub działalność jest wykonywana dłużej niż 18 godzin tygodniowo, to ubezpieczenie rodzinne jest wykluczone.

Dla dzieci obowiązują oprócz wyżej wspomnianych warunków jeszcze dodatkowo granice wiekowe. Ale  granice wiekowe ustanowiono także dla pasierbów traktowanych na równi z dziećmi, dla wnuków i dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych.


Granice wiekowe dzieci:
•    z ubezpieczenia rodzinnego można zasadniczo skorzystać tylko do ukończenia 18 roku życia dziecka
•    w momencie, gdy dziecko nie pracuje zawodowo, można przedłużyć granicę wiekową do 23. roku życia
•    młodzież, która uczy się bądź też odbywa dobrowolną służbę socjalną lub pomaga w projektach ochrony środowiska naturalnego, może być ubezpieczona rodzinnie do 25 roku życia.


Granica ta może się odpowiednio wydłużyć w momencie, gdy ustawowy czas służby ( służba wojskowa lub służba zastępcza), nauki bądź praktyki zawodowej zostanie przerwany lub opóźniony.
Dzieci, które są niepełnosprawne i nie są w stanie samemu się utrzymać mogą według kodeksu społecznego, bez względu na granice wiekowe być ubezpieczone przy rodzicach. Warunkiem jest, by dziecko było już ubezpieczone z rodzicami w momencie wystąpienia choroby.


Członek ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego może ubezpieczyć przy sobie dziecko wtedy, gdy partner jest ustawowo ubezpieczony.
Dochody partnera w miesiącu wynoszą najwyżej jedną dwunastą granicy rocznego wynagrodzenia (w roku 2010 wynosi 4.162, 50 EUR) lub dochody partnera są tak duże jak samego ubezpieczonego.
W przypadku wnuków i pasierbów firma ubezpieczeniowa sprawdza, czy ubezpieczony łoży w znacznej mierze na ich utrzymanie. Mamy z taką sytuacją  do czynienia, gdy ubezpieczony ponosi koszty utrzymania większe niż połowa.


Dla osób, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych istnieje natomiast prawo do ubezpieczania rodzinnego poprzez przewodniczącego wspólnoty potrzebujących.
Również studenci i praktykanci podlegają w pierwszym rzędzie ubezpieczeniu z rodzicami do ukończenia 25 roku życia. Oczywiście istnieją pewne wyjątki, gdy dodatkowo pracują.
Wyjątki stanowią również osoby niepełnosprawne, które są ubezpieczone przy rodzicach, pomimo iż pracują i dostają wynagrodzenia.

Źródło: ubezpieczenie członków rodziny. 

Wybór ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego

Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne jest obok ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia pielęgnacyjnego integralną częścią systemu socjalnego i zdrowotnego w Niemczech. Jest ono obowiązkowym ubezpieczeniem dla dużej części wszystkich pracowników, których dochody w ostatnich 3 latach nie przekroczyły na stałe limitu ubezpieczenia obowiązkowego.

Priorytetowym zadaniem ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego jest zachowanie zdrowia ubezpieczonego, wyleczenie i poprawianie jego stanu zdrowia, a także złagodzenie dolegliwości chorobowych. W zasadzie wszyscy ubezpieczeni mają takie same prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z zasadą solidarności obowiązkowe członkostwo i wymiar składek ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego nie jest zależne od żadnych czynników. Inaczej ma się sprawa w prywatnych ubezpieczalniach od ryzyka chorobowego, gdzie np. wiek, płeć, stan zdrowia, wysokość uzyskiwanych dochodów mają wpływ na wysokość składki. To właśnie na podstawie wymienionych czynników nalicza się wysokości składek.

Ubezpieczony ma możliwość wyboru swojej kasy ubezpieczeniowej. Zadania ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego przejmują kolejno Powszechne Lokalne Kasy Chorych (AOK), Zakładowe Kasy Chorych (BKK), Branżowe Kasy Chorych (IKK), Zastępcze Kasy Chorych i Bractwa Górnicze (Powszechne Kasy Chorych). Specjalna kasa ubezpieczeniowa powstała również z myślą o rolnikach. Rolnicze Kasy Chorych (LKK) realizują plan ubezpieczeniowy dla tychże osób i ich rodzin zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu rolników.

Ubezpieczony może skorzystać z prawa wyboru i przystąpić do otwartych kas chorych, a do jego dyspozycji są:

* Powszechne Lokalne Kasy Chorych w miejscu zamieszkania bądź zatrudnienia,

* każda Zastępcza Kasa Chorych odpowiednio dla miejsca zamieszkania bądź zatrudnienia,

* Zakładowe lub Branżowe Kasy Chorych, do których uprawiony należy z wyboru,

* każda Otwarta Zakładowa lub Branżowa Kasa Chorych,

* Kasa Chorych, której do tej pory byliśmy członkami,

* Kasa Chorych, w której ubezpieczony jest małżonek.

Ustawowe Ubezpieczenie Zdrowotne daje również możliwość, aby dobrowolnie się ubezpieczyć. Jest to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które rezygnują z obowiązkowych lub rodzinnych ubezpieczeń. Ważne jest, aby zainteresowany wcześniej zasięgnął informacji i poradził się w wybranej Kasie Ubezpieczeniowej, gdyż każda instytucja ma swoje własne warunki przystąpienia i określone terminy.

Należy przy tym brać także pod uwagę fakt, że na podstawie reformy zdrowia z roku 2007 każdy, kto jest zameldowany w Niemczech, bądź też właśnie tam przebywa w sposób ciągły, musi zostać kompleksowo ubezpieczony na wypadek choroby. Ubezpieczenie takie można uzyskać poprzez dobrowolne członkostwo w państwowych kasach chorych, bądź też prywatnych przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych.

Osoby nieubezpieczone zobowiązane są do złożenia wniosku w swojej ostatniej ubezpieczalni z umocowaniem wstecz. Z tym wiąże się oczywiście dopłata należnych składek wstecz. W pierwszym miesiącu może zostać dodatkowo naliczony dodatek za zwłokę w wysokości 1% składki, w kolejnych 5% składki. Rocznie odsetki mogą wynosić nawet do 60%. Pod pewnymi warunkami (w przypadku trudnej sytuacji życiowej) istnieje możliwość obniżenia, odroczenia lub zwolnienia z ich płacenia. Zarówno podwyższenie opłat za zwłokę jak również zwolnienie z płacenia składek jest pozostawione do uznania danej kasy chorych.

Zgodnie z regulacjami ustawy zdrowotnej każdy ubezpieczony może wybrać sobie dowolną ustawową kasę chorych.


By móc bez konsekwencji zrezygnować z członkostwa w danej kasie ubezpieczeniowej, musi upłynąć przynajmniej 18 miesięcy, przy czym termin wypowiedzenia wynosi 2 miesiące po upływie miesiąca, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe otrzymało wypowiedzenie. W momencie gdy wypowiedzenie zostanie złożone wcześniej trzeba czekać na najbliższy możliwy termin wypowiedzenia.
Jeżeli kasa chorych podwyższy składkę obowiązuje nas szczególne prawo wypowiedzenia. Przy czym nie jest dla nas ważny fakt, czy na podwyższenia składki miała wpływ fuzja lub inne powody ekonomiczne. Jeżeli jako członek danego towarzystwa ubezpieczeniowego korzysta się z taryfy wyboru na rozszerzonych warunkach, wydłuża się okres wypowiedzenia na przynajmniej 3 lata. Należy również mieć na uwadze, że można się przenieść tylko do tej kasy ubezpieczeniowej, która jest otwarta dla ubezpieczonego ze względu na miejsce zamieszkania bądź pracy.

Kasy chorych są finansowane z przydziałów z funduszu zdrowotnego oraz indywidualnych wkładów dodatkowych. Do funduszu zdrowotnego wpływają przede wszystkim składki ubezpieczonych pracowników i pracodawców.

Źródło: ustawa zdrowotna.

 

 

 

 

 

 

Zatrudnianie studentów i uczniów w Niemczech

W Niemczech przez cały czas utrzymuje się w mocy zakaz zatrudniania dzieci oraz młodzieży uczącej się w pełnym wymiarze godzin. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki dla pracy wakacyjnej i ustalił, które zawody oraz w jakim stopniu mogą być przez nich wykonywane.


Szczególny nacisk przy zatrudnieniu uczniów kładzie się na ochronę ich bezpieczeństwa i zdrowia. Sprowadza się to do faktu, że znajdują się oni w okresie intensywnego rozwoju i dlatego są szczególnie zagrożeni w warunkach pracy, które są szkodliwe dla zdrowia. Osobom tym niejednokrotnie brakuje specjalnych zdolności, wiedzy i doświadczenia, by pracować z wymaganą roztropnością. Według Niemieckiego Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego to właśnie młodzi pracownicy i młodzież w trakcie kształcenia zawodowego są najczęściej ofiarami wypadków przy pracy.


Dla uczniów, którzy pracują w wakacje obowiązuje prawo w zakresie ochrony pracy dzieci i młodzieży oraz rozporządzenie dotyczące ochrony pracy dzieci. Zgodnie z tym dzieci poniżej 15 roku życia zasadniczo nie powinny być w ogóle zatrudniane. Dla młodzieży uczącej się w pełnym wymiarze czasu (powyżej 15 roku życia, ale jeszcze niepełnoletni) obowiązują te same zasady, czyli ogólny zakaz zatrudnienia.
W ustawie są jednak przewidziane pewne wyjątki, które umożliwiają ich zatrudnienie po spełnieniu odpowiednich warunków. Pierwszy i najważniejszy wskazuje na fakt, że uczeń poniżej 15 roku życia może zostać zaangażowany do pracy najwyżej 4 tygodnie w roku kalendarzowym i tylko podczas ferii szkolnych. Te cztery tygodnie można wykorzystać w całości bądź też podzielić sobie na inne wolne od nauki szkolnej dni.

Studenci i uczniowie powyżej 18. roku życia
Przy zatrudnieniu uczniów powyżej 18. roku życia oraz studentów jako pracowników wakacyjnych obowiązuje ustawa o ochronie pracy. Pracodawca jest zobligowany do informowania pracowników wakacyjnych o zagrożeniach dla zdrowia, możliwych wypadkach i środkach ostrożności.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić sprzęt ochronny, pracownik zaś jest zobligowany do używania go - jeśli zostało to ustalone w ramach oceny ryzyka. Mowa jest tutaj np. o kasku czy rękawicach ochronnych.

Młodzież powyżej 15 a poniżej 18 lat

Dla młodzieży powyżej 15. ale poniżej 18. roku życia ustala się następujące warunki dotyczące pracy wakacyjnej:


Uczniowie nie mogą zostać narażeni na niebezpieczeństwo. Obowiązuje zakaz kontaktu z substancjami niebezpiecznymi ( np. substancjami trującymi, rakotwórczymi, łatwopalnym i wybuchowymi). Nie powinni oni być zatrudnieni w miejscach, gdzie są szczególnie narażeni na szkodliwe działanie wysokiej albo zbyt niskiej temperatury, wilgoci, hałasu, promieniowania lub wstrząsów. Zakazana jest zatem praca w chłodnych i wilgotnych pomieszczeniach zakładów piwowarskich lub rzeźniach oraz w miejscach gdzie ma na nich bezpośredni wpływ rakotwórczy pył drzewny lub emisja szkodliwych substancji.

Wykonywana praca musi odpowiadać ich możliwościom.

Maksymalny czas pracy wynosi zasadniczo 5 dni lub 40 godzin tygodniowo. Dziennie nie więcej niż 8 lub 10 godzin pracy (czas pracy plus przerwy).

Po przepracowaniu więcej niż 4,5 do 6 godzin przysługuje 30 minut przerwy. Powyżej 6 godzin pracy- 60 minut.

W godzinach nocnych od 20:00 do 6 rano oraz w weekend i święta obowiązuje zakaz wykonywania pracy. Wyjątkiem są szpitale, restauracje, piekarnie oraz praca w ogrodnictwie i gospodarstwie rolnym, gdzie obowiązują, ze względu na specyfikę branży, inne godziny pracy ( § 16-17 JArbSchG).

Niedopuszczalna jest praca na akord oraz praca oparta na szybkim tempie.

Wszelkie naruszenia praw ochrony pracy dzieci i młodzieży traktowane jest jako wykroczenie albo przestępstwo.

Dzieci poniżej 15 roku życia

Zasady obowiązujące przy zatrudnieniu dzieci poniżej 15. roku życia:

Dzieci powyżej 13. roku życia mogą pracować za pozwoleniem rodziców maksymalnie dwie godziny dziennie i wykonywać lekkie oraz przystosowane do nich prace (§ 5 punkt 3 JArbSchG i § 2 KindArbSchV), np. opieka nad dzieckiem czy roznoszenie gazet. Dla pracowników przy zbiorach dozwolone są 3 godziny dziennie. Dodatkowo nie mogą pracować między 18:00 a 8:00 rano oraz przed i w czasie zajęć szkolnych. Zatrudnienie dozwolone jest przez cały rok.


Organ nadzorczy może zezwolić dzieciom powyżej 3. albo 6. roku życia na udział w przedstawieniach teatralnych i muzycznych. Konieczna jest jednak tutaj pisemna zgoda rodziców.

Uczniowi i studenci, którzy wykonują płatną pracę w czasie wakacji muszą zostać zgłoszeni do im odpowiedzialnego zrzeszenia związków zawodowych. Odbywa się to zazwyczaj razem z rocznym sprawozdaniem odnośnie przepracowanych godzin i płac. Nie dotyczy to zaś pracowników wakacyjnych, którzy pomagają w gospodarstwach przy zbiorach, gdyż w przypadku rolniczych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków decydująca jest wielkość przedsiębiorstwa.


Meldunek pracowników wakacyjnych następuję w momencie oddania rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu firmy.


Praktykanci, doktoranci i absolwenci są ubezpieczani przez szkołę albo uniwersytet, jeżeli oczywiście wykonywany zawód jest integralną częścią ich wykształcenia. Studenci zaś, którzy robią praktykę w różnych przedsiębiorstwach, są zasadniczo ubezpieczeni przez pracodawcę.


Zgodnie z ustawą o ochronie pracy dzieci i młodzieży nie są wymagane badania lekarskie do pracy wakacyjnej.


Źródło: opracowanie studyjne o pracy uczniów i studentów

 

Za spanie w pracy można zostać zwolnionym

Byliśmy na weekend w Polsce. Całą noc z niedzieli na poniedziałek spędziliśmy za kierownicą naszego samochodu, którym jechaliśmy z powrotem do Niemiec. Nad ranem w poniedziałek przyjechaliśmy na miejsce i trzeba było pójść od razu do pracy. Oczy zamykają nam się ze znużenia, ziewamy z niewyspania i nachodzi nas myśl, że na chwilę zdrzemniemy się w pracy - stop ! Za spanie z pracy możemy zostać zwolnieni !

Jeżeli pracodawca złapie nas w pracy na spaniu, to może nam wypowiedzieć umowę ze względu na niewłaściwe zachowanie się w miejscu pracy. Jednak aby takie wypowiedzenie było skuteczne z uwagi na spanie w godzinach pracy, to musi się wydarzyć minimum dwa razy, niezależnie od odstępu w czasie. Za pierwszym razem pracodawca może nas tylko upomnieć. Ale za drugim razem może nas już zwolnić. Co ciekawe, nie jest ważne w takim przypadku, jak długo pracownik pracuje już w danej firmie. Nawet gdyby był stałym pracownikiem zatrudnionym od kilkunastu lat w przedsiębiorstwie, to i tak pracodawca w momencie złapania pracownika po raz drugi może wręczyć mu wypowiedzenie. Dlatego trzeba uważać, żeby przyjść wyspanym do pracy.

Źródło: Orzeczenia Sądu Pracy w Cottbus 652 / 09

 

Płatność czynszu za mieszkanie

Bardzo często w niemieckich umowach o wynajem mieszkania pojawia się zapis, że płatność czynszu następuje w przeciągu 3 dni po rozpoczęciu nowego miesiąca. Gdyby najemca nie dokonał płatności czynszu w terminie, to wtedy naliczane są odsetki. Co jednak, gdy pojechaliśmy na weekend do Polski i w ciągu 3 pierwszych dni miesiąca nie zdążymy zapłacić czynszu. W takiej sytuacji warto pamiętać, że owe 3 dni liczy się z pominięciem nie tylko niedzieli, ale także z pominięciem soboty. Jeśli zatem pierwszy dzień miesiąca przypada w piątek, to wtedy termin 3-dniowy liczymy następująco: pierwszy dzień to piątek, drugi dzień to poniedziałek, trzeci dzień to wtorek. Zatem możemy ze spokojną głową pojechać na weekend do Polski i nie martwić się, że właściciel mieszkania w Niemczech wyrzuci go nas z niego. Płatność w takiej sytuacji będziemy mogli uregulować dopiero we wtorek. Dni weekendu nie będą się liczyły przy ustaleniu 3-dniowego terminu płatności czynszu za mieszkanie.

Jeżeli w umowie najmu pojawi się zapis o płatności czynszu w ciągu 3 dni roboczych, to sytuację mamy bardzo przejrzystą. Natomiast warto pamiętać, że jeżeli w umowie najmu nie pojawi się stwierdzenie "dni robocze", to i tak obydwa dni weekendu - sobota i niedziela - nie są liczone do dni, w których musi nastąpić zapłata czynszu.

Inaczej jednak wygląda sytuacja. gdy właściciel mieszkanie przez nas wynajmowanego da nam wypowiedzenie umowy najmu. W tej sytuacji sobota jest liczona jako dzień roboczy. Dzieje się tak dlatego, że wypowiedzenie najmu jest wysyłane najczęściej pocztą, a w Niemczech akurat w sobotę listy są roznoszone przez listonoszy. 3-dniowy termin traktuje się wtedy jako termin na dostarczenie listu.

Podstawa prawna: orzeczenie z 13.07.2010 numer sprawy VIII ZR 129 / 09

 

Pracownik może ujawniać kolegom wysokość zarobków

Jeżeli w umowie o pracę znajdzie się zapis, że pracownik musi milczeć na temat swoich zarobków i nie może udzielić informacji np. kolegom z pracy ile zarabia, to zapis taki pozostaje nieskuteczny. Pracownik bowiem mam prawo informować swoich kolegów z pracy o poziomie wynagrodzenia.

Pracodawca nie może zabronić pracownikowi chwalenia się swoimi zarobkami. Nie może go także w żaden sposób upomnieć lub ukarać, jeżeli pracownik ujawni kolegom z pracy kwotę swojego wynagrodzenia. Dzieje się tak dlatego, gdyż pracodawca przy ustalaniu wynagrodzenia w zakładzie pracy ma obowiązek równego traktowania wszystkich pracowników. Wymiana informacji pomiędzy pracownikami dotycząca wysokości wynagrodzenia jest formą sprawdzenia, czy pracodawca przy ustalaniu wysokości pensji stosuje zasadę równego traktowania pracowników. Pracownicy mogą zatem mówić o swoich zarobkach, a także je porównywać. Gdyby pracodawca wprowadził do umowy o pracę zapis, że pracownik musi milczeć na temat swoich zarobków, to wtedy złamałby wspomnianą zasadę równego traktowania wszystkich pracowników.

Podstawa prawna: Wyrok Krajowego Sądu Pracy M-V z dnia 21.10.2009

 

Grillowanie w niemieckich przepisach

Niemieckie przepisy regulują dokładnie wiele dziedzin życia - w tym również letnie grillowanie. Jeżeli komin grilla znajduje się na prywatnej posesji w odległości 9 metrów od domu wielorodzinnego, to grill nie może być częściej używany niż:

* 2 razy w miesiącu

* 10 razy w roku

W takiej sytuacji grillowanie jest dozwolone bez udzielenia dodatkowej zgody sąsiadów na rozpalenie grilla.

Konkretny przypadek:

Właściciel grilla zapala go 3 razy w miesiącu. Dym z grilla dochodzi do okna sąsiada, które znajduje się na trzecim piętrze budynku wielorodzinnego, w odległości 9 metrów od grilla. Sąsiada dym z grilla na tyle drażni, że oddaje sprawę na drogę sądową. Jak zachowa się sąd i jakie wyda orzeczenie ?

Dokładnie taki przypadek rozpatrywał sąd w niemieckim Westerstede i uznał, że swobodnie można grillować do dwóch razy w miesiącu i nie częściej niż dziesięć razy w roku. Sąd w swoim orzeczeniu podkreślił, że grillowanie w miesiącach letnich jest czynnością zwyczajową i czynności tej nie trzeba wcześniej zgłaszać.

Inaczej wygląda jednak sprawa grillowania w bloku na balkonie. W takim przypadku grillować można tylko 1 raz w miesiącu i każdorazowe grillowanie należy zgłosić sąsiadom 48 godzin przed rozpaleniem grilla.

Podstawa prawna: Sąd Urzędowy w Westerstede numer sprawy 22 C6 14/09 oraz Sąd Urzędowy w Bonn numer sprawy 6 C 545/96

 

Nowy dowód tożsamości

Od listopada 2010 dotychczasowy niemiecki dowód osobisty zostanie zastąpiony nowym o wymiarze karty kredytowej.

Najciekawszą cechą jest tzw. elektroniczny dowód tożsamości, który wyraźnie ma poprawić bezpieczeństwo i komfort elektronicznego biznesu i elektronicznej administracji.

Dokumenty tożsamości nowej generacji uzupełnią dotychczasowe zastosowanie dowodów osobistych o nowe elektroniczne funkcje. Dane, które do tej pory były w sposób czytelny umieszczane na dokumencie, mają być w przyszłości zapisane w chipie dowodu. W ten sposób posiadacze dowodów zyskują możliwość wylegitymowania się w formie elektronicznej w internecie i to zarówno wobec urzędów jak i wobec prywatnych dostawców usług np. w przypadku zakupów przez internet, bankowości elektronicznej albo podczas internetowego zakupu biletów. Posiadacz dowodu osobistego otrzymuje wówczas w formie odpowiedniego certyfikatu automatyczne potwierdzenie, że dana strona internetowa jest uprawniona do zapytania o dane osobowe.

Nowy dokument osobisty w formacie karty kredytowej zostanie wprowadzony w Niemczech od 01.11.2010 roku. Dane widoczne na dokumencie znajdą się również w formie elektronicznej na chipie. Aby potwierdzić tożsamość użytkowników dane te, jak również ich przesyłanie, zostały kryptograficznie zaszyfrowane. Oparty na rządowych certyfikatach system dostępu reguluje kto i do jakich poszczególnych danych osobowych ma dostęp. Dane z dowodów osobistych mogą zostać pobrane tylko przy aktywnym udziale ich posiadacza, np. po podaniu 6 cyfrowego PIN-u. Niezauważalny podgląd jest niemożliwy. Aby zapewnić odpowiednie aspekty bezpieczeństwa i ustrzec przed fałszerstwem, umieszczono na nowych dowodach fizyczne znaki bezpieczeństwa jak np. tłoczenia, hologramy, podobnie jak w dotychczasowych dowodach, jednak dostosowane już do nowości, które niesie postęp w tej dziedzinie.

Bezpieczny dokument podróży

W celu przeprowadzania kontroli np. policyjnej w kraju i zagranicą, przewidziana jest funkcja biometryczna dokumentu tożsamości. Cyfrowe zdjęcie znajdzie się na każdym z dowodów. Ponadto dobrowolnie można umieścić jeszcze dwa odciski palców na chipie karty. W ten sposób elektroniczny dowód osobisty może jako bezpieczny dokument podróży zastąpić również paszport. Te dwie wskazane cechy mogą skutecznie wspomóc kontrolę danych osobowych, szczególnie w przypadku zwalczania nadużyć, gdzie zgubione lub skradzione dokumenty zostają wykorzystane przez osoby nieuprawnione.

Dowód osobisty w internecie

Elektroniczny dowód osobisty jest wyposażony w funkcję elektronicznego dowodu tożsamości. Dzięki temu procesy logowania oraz weryfikacji adresu i wieku mogą zostać zrealizowane w szybszy i bardziej ekonomiczny sposób. Szczególny nacisk położono na ochronę danych osobowych. Tylko upoważnieni dostawcy usług będą  mogli pytać o te dane. Posiadacz dowodu tożsamości zachowa całkowitą kontrolę nad tym, jakie dane zostaną przekazane. Nowy dowód osobisty dzięki swym zabezpieczeniom ma pomóc w zwalczaniu przestępczości internetowej i wzmocnić zaufanie społeczeństwa do  internetowych transakcji. Wzmocni on  również ochronę danych przed kradzieżą danych oraz oferuje użytkownikom wdrażanie w życie programu ochrony nieletnich m.in. przy automatach np. do papierosów.

Podpis elektroniczny

Posiadacze dowodów mogą nabyć również certyfikat podpisu elektronicznego. W ten sposób można w sposób wirtualny korzystać z usług, które do tej pory wymagały osobistego podpisu.

 

Pierwsza koncepcja nowego dowodu sobistego została przedstawiona w 2008 roku jako wynik współpracy BITKOM i „Deutschland sicher im Netz e.V.  w ramach wzajemnych warsztatów, spotkań informacyjnych i dyskusji z przedstawicielami różnych gałęzi gospodarki, nauki, ochrony danych i stowarzyszeń konsumentów. Projekt ustawy o dowodach osobistych i elektronicznym dowodzie tożsamości, jak również zmiany kolejnych przepisów zostały wstępnie przyjęte przez rząd 23.07.2008 roku i ostatecznie zaaprobowane 13.02.2009 roku.

Od października 2009 roku funkcje nowego dowodu tożsamości testują wybrani, internetowi usługodawcy  na swoich wirtualnych serwisach. Od początku 2010 roku procedury wnioskowania, wystawiania i blokowania dowodów oceniane są również  przez wybrane  władze lokalne. Stworzono specjalną stronę internetową dla celów informacyjnych. Poza tym, na stronach Ministerstwa można znaleźć inne ciekawe informacje odnośnie nowego dowodu oraz szczegółowe tabele opłat.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło 03.06.2010  projekt rozporządzenia w sprawie opłat za nowe dowody. Po porozumieniu się z pozostałymi, uczestniczącymi w tym procesie resortami, rozporządzenie to ma zostać przekazane do poszczególnych krajów związkowych (Landów) i latem ma zostać zatwierdzone przez niższą izbę parlamentu niemieckiego (Bundesrat).

Dr Thomas de Maizière – niemiecki minister spraw wewnętrznych – powiedział:

opłata za nowy dowód osobisty jest porównywalna i uśredniona w stosunku do opłat w innych środkowoeuropejskich krajach, które wydają dokumenty posiadające elektroniczną identyfikację tożsamości. Naszym zadaniem jest stworzenie i wydanie dokumentu bezpiecznego, funkcjonalnego i na odpowiednim poziomie kosztowym. Oznacza to, że muszą zostać pokryte zarówno koszty władz lokalnych, które nie tylko opracowują wnioski, ale również doradzają i tłumaczą obywatelom nowe funkcje, możliwości i informują o ochronie danych."

Z 20% udziałem administracyjnym dla gmin wydanie nowego dowodu jest na takim samym poziomie kosztowym jak w przypadku paszportu, który kosztuje 59 €. Ponadto wnioskowana opłata 28,80 € zawiera już koszty drukarni (Bundesdruckerei).

 

Zestawienie zaproponowanych uregulowań z tytułu opłat związanych z nowym dowodem osobistym kształtuje się następująco:

- wystawienie dowodu od 01.11.2010: od 24 roku życia – 28,80 €

poniżej 24 roku życia – 19,80 €

- pierwszy dowód dla młodzieży, od 16 do 18 roku życia – bezpłatnie

- osoby o niskich dochodach – obniżone opłaty lub całkowite zwolnienie z opłat

- tymczasowy dowód osobisty – 10,00 €

 

Pozostałe opłaty:

- pierwsza aktywacja bądź deaktywacja elektronicznej usługi potwierdzenia tożsamości przy

wydaniu lub po ukończeniu 16 roku życia – bezpłatnie

- późniejsza aktywacja elektronicznej usługi potwierdzenia tożsamości – 6,00 €

- późniejsza deaktywacja elektronicznej usługi potwierdzenia tożsamości – bezpłatna

- zmiana numeru PIN w urzędzie meldunkowym (np.w przypadku zapomnienia/utraty PIN-u) - 6,00 €

- zmiana miejsca zamieszkania w przypadku przeprowadzki – bezpłatnie

- zablokowanie elektronicznej usługi potwierdzenia tożsamości w przypadku utraty dowodu – bezpłatnie

- odblokowanie elektronicznej usługo potwierdzenia tożsamości – 6,00 €

 

Podstawa prawna: Wytyczne Ministerstwa odnośnie nowego dowodu osobistego

 

Minimalna wartość sporu przed Sądem Pracy

Minimalna wartość sporu przed Sądem Pracy lub Sądem Cywilnym zostaje podniesiona z 600 EUR do 1.000 EUR.

Koszty sądowe jednego postępowania wynoszą przynajmniej ok. 1.000 EUR, w związku z czym spory sądowe o mniejszej wartości powodowałyby stratę finansową sądu. W dodatku wytyczne Ministerstwa nakładają na Sądy Pracy i Sądy Cywilne obowiązek gospodarnego rozporządzania budżetem finansowym każdej z placówek sądowych. Wprawdzie obywatele są objęcie systemem ochrony prawnej przez Sądy Pracy i Sądy Cywilne, to jednak spory o niskiej wartości przedmiotu sporu nie muszą być dofinansowywane.

Warto zatem pamiętać, że aby pracownik mógł złożyć pozew na swojego pracodawcę (lub odwrotnie - pracodawca na pracownika), to wartość sporu powinna wynosić przynajmniej 1.000 EUR.

Źródło: Zmiana ustawy o Sądzie Pracy (17/2149).

 

Strona 4 z 7

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>