Mistrzostwa Świata w TV a godziny pracy

Mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej rozgrywane są na stadionach Republiki Południowej Afryki o godzinie 13:30, 16:00 oraz 20:30. Co zatem ma zrobić pracownik, jeżeli pracuje np. do 18:00 i chciałby zobaczyć transmisję meczu w telewizji ?

Najprostszym rozwiązaniem jest wzięcie urlopu płatnego. Pracownikowi pracującemu w Niemczech przysługuje płatny urlop i może go wybrać prawie w każdym terminie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdyby urlop pracownika miałby spowodować wyraźną stratę pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawca może odmówić udzielenia urlopu.

Z kolei zwolnienie się z pracy bez zgody pracodawcy - nawet gdyby pracownik nie chciał za taki dzień wynagrodzenia - jest niedopuszczalne, gdyż takiej sytuacji nie przewiduje ustawa o urlopie.

Gdy pracownik nie otrzyma urlopu, czy też wybrał już cały urlop, to wtedy ma możliwość wysłuchania transmisji radiowej. Ale w taki sposób, aby nie przeszkadzać kolegom w pracy ani klientom.

Pracownik nie ma jednak prawa do oglądania meczów w telewizji. Oglądanie transmisji telewizyjnej wymaga zgody pracodawcy.

Oglądanie transmisji w internecie jest tylko wtedy dopuszczalne, jeżeli pracodawca dał pracownikowi wcześniejszą zgodę na korzystanie z firmowego komputera i internetu w celach prywatnych. Jeżeli pracownik nie ma takiej zgody pracodawcy, to wtedy śledzenie transmisji w internecie jest niedozwolone.

Podstawa prawna: prawo pracy - ustawa o urlopie

 

Przejazdy z Niemiec do Polski autem firmowym

Jeżeli pracownik i pracodawca zawierają umowę o pracę, w której znajduje się zapis o korzystaniu przez pracownika z samochodu firmowego, to należy zwrócić uwagę na przejazdy samochodem firmowym w celach prywatnych. Otóż nieodpłatne przejazdy prywatne samochodem pracodawcy traktuje się jako dodatkowe świadczenie obok wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że przejazdy z Niemiec do domu w Polsce udostępnionym przez pracodawcę samochodem są traktowane jako część wynagrodzenia. Przejazdy w celach prywatnych uznaje się za przywilej o charakterze majątkowym.

Podstawa prawna: Paragraf 308 punkt 4 oraz paragraf 305 ff ustawy BGB

 

Za słabe wyniki pracy nie można zwolnić

Niemieckie prawo pracy nie określa obowiązku świadczenia pracy przez pracownika na najwyższym poziomie. Dla pracodawcy oznacza to, że nie będzie mu łatwo zwolnić z pracy słabego pracownika. Niemieckie orzecznictwo sądowe definiuje świadczenie pracy przez pracownika jako świadczenie o średniej jakości. Wystarcza zatem, aby pracownik wykonywał swoje obowiązki wynikające z podpisanej umowy o pracę w taki sposób, aby odpowiadały one jego osobistym możliwościom co do wykonania pracy.

Podstawa prawna: Wyrok Federalnego Sądu Pracy z 17.01.2008 numer sprawy 2 AZR 536/06

 

Wypożyczenie pracownika wymaga jego zgody

Jeżeli pracownik ma świadczyć swoją pracę nie bezpośrednio na rzecz pracodawcy, ale na rzecz osoby trzeciej (innej firmy), to podjęcie tej pracy wymaga zgody pracownika. Za okres pracy na zasadzie wypożyczenia pracownikowi od pierwszego dnia pracy przysługują te same warunki pracy, co pracownikom zatrudnionym na stałe w tym samym zakładzie pracy na tym samym lub podobnym stanowisku pracy. W głównej mierze warunki pracy wynikają z przepisów ogólnych i dotyczą min. czasu pracy, przysługujących dni urlopu oraz ubezpieczenia społecznego. Jeżeli pracownikowi zatrudnionemu na stałe przysługują świadczenia rzeczowe, to te same muszą również przysługiwać pracownikowi wypożyczonemu. Przykładem świadczenia rzeczowego pracodawcy może być np. udostępnienie samochodu firmowego pracownikom.

Podstawa prawna: Paragraf 613 ustęp 2 BGB

 

Opieka nad osobami starszymi wymaga TÜV

Ośrodki opieki oraz firmy oferujące usługi związane z opieką muszą poddać się ocenie jakości świadczonych usług. Uzyskanie oceny TÜV ma na celu ułatwić znalezienie właściwego opiekuna dla osób szukających opieki.

Medyczna Służba Kasy Chorych dokonuje oceny według 4 kryteriów:

  • opieka i zabezpieczenie medyczne  
  • obejście z obłożnie chorymi
  • obsługa socjalna i organizacja dnia  
  • mieszkanie, wyżywienie, gospodarstwo domowe i higiena    

Ocena obejmuje skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo dobrze, a 5 zastrzeżenia i braki.

Pierwsze oceny zostały już podsumowane. 70% badanych ośrodków i firm otrzymało oceny dobre lub bardzo dobre.

Źródło: Medyczna Służba Kasy Chorych

 

 

 

Słaba znajomość języka podstawą do wypowiedzenia

Słaba znajomość języka niemieckiego może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę.

Za podstawę do wypowiedzenia uznaje się niezrozumienie przez pracownika poleceń pracodawcy.

Bundesarbeitsgericht w orzeczeniu z dnia 20.01.2010 uznał, że pracodawca może powołać się w wypowiedzeniu stosunku pracy na niewystarczającą znajomość języka niemieckiego przez pracownika. Brak odpowiedniego poziomu znajomości języka w takiej sytuacji nie traktuje się jako dyskryminacji pracownika ze względu na pochodzenie etniczne (§ 3 Abs. 2 AGG), gdyż pracodawca ma prawo wymagać od swoich pracowników znajomości języka, gdy znajomość jest niezbędna do wykonywania pracy.

Pracodawca dąży zatem do legalnego, nie podyktowanego przesłankami etnicznymi celu, jeżeli wprowadza w zakładzie pracy pisemne polecenia odnośnie wykonywania pracy. Przykładowo, jeżeli powołuje się na niezbędną znajomość języka z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Podstawa prawna:
BAG, Urteil vom 20. 1. 2010, Az. 2 AZR 764/08

 

Obowiązek pracodawcy

W związku z wejściem w życie ustawy ELENA-Verfahrensgesetz od 01.01.2010 pracodawca musi za każdego zatrudnionego oprócz rozliczenia wynagrodzenie (monatliche Lohnabrechnung) przedłożyć także deklarację do centralnego banku danych. Obowiązek ten dotyczy także tych miesięcy, w których pracownik nie miał opłacanej pensji, ale trwał stosunek pracy.


Miesięczne rozliczenie pracownika (monatliche Lohnabrechnung) musi od roku 2010 zawierać klauzulę, że dane zostały przesłane do centralnego banku danych. Musi także zostać opatrzone pouczeniem, że pracownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji z tego banku danych.

Klauzula, którą musi wpisać pracodawca, brzmi następująco :


"Wir sind seit 1.1.2010 gesetzlich verpflichtet, monatlich die in Ihrer Entgeltabrechnung enthaltenen Daten im Rahmen des Verfahrens ELENA an die Zentrale Speicherstelle zu übermitteln. ELENA regelt, wie Bürger ihre Beschäftigungszeiten und Arbeitsentgelte nachweisen, wenn sie Sozialleistungen beantragen."


Jesteśmy od 1.1.2010 na podstawie postępowania ELENA ustawowo zobowiązani miesięcznie przekazywać dane znajdujące się w Państwa rozliczeniu wynagrodzenia do centralnego banku danych. ELENA reguluje, w jaki sposób obywatele dokumentują ich okresy zatrudnienia i wynagrodzenie, gdy wnioskują o świadczenia socjalne.”   

Podstawa prawna:

ELENA-Verfahrensgesetz (BGBl. I 2009, S. 634 ff)

 

VW gwarantuje pracę do 2014

Zarząd koncernu Volkswagen podpisał 16.02.2010 umowę z IG Metall o utrzymaniu stanowisk pracy we wszystkich zakładach produkcyjnych w zachodnich Niemczech.

Dzięki umowie do końca 2014 roku zostanie utrzymanych 95.000 miejsc pracy w VW. Z tego 91.300 miejsc pracy w sześciu zakładach Volkswagena w zachodnich Landach oraz 3.900 miejsc w spółce
Volkswagen Financial Services AG in Braunschweig.

Do 08.03.2010 ma zostać podpisana taka sama umowa dla 7.900 osób z zakładów w Zwickau, Chemnitz i Dresden.

Źródło:

Mitteilung Volkswagen AG


 

Nowe liczniki na prąd

Analogowe liczniki prądu odchodzą powoli do lamusa.

Od 01.01.2010 wszystkie nowe budowle, a także remontowane stare budynki, muszą mieć zainstalowane nowoczesne liczniki na prąd i gaz.   

To pierwszy krok do wprowadzenia w życie przesłanek unijnej dyrektywy odnośnie ochrony środowiska.
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej do 2020 roku 80% gospodarstw domowych ma mieć zainstalowane nowe, inteligentne liczniki.   

Źródło:
Frankfurter Allgemeine Zeitung

 

Strona 5 z 7

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>