Państwo socjalne

Świadczenia socjalne

Najwyższe świadczenia w Unii Europejskiej.

Niemiecki zasiłek rodzinny już po pół roku pracy.

Kindergeld aż do 25 roku życia dziecka.

Do 1.800 EUR miesięcznie zasiłku rodzicielskiego.

Możliwość pobierania kilku świadczeń jednocześnie.

Wypłata części świadczeń socjalnych w Polsce.

 

Więcej: Świadczenia socjalne

 

Gwarancje socjalne

Niemcy są wysokorozwiniętym krajem socjalnym.
Zasada państwa socjalnego znalazła swój zapis w niemieckiej konstytucji. Artykuł 20 ustęp 1, a także artykuł 28 ustęp 1 konstytucji Republiki Federalnej Niemiec gwarantują nienaruszalną zasadę państwa socjalnego. Charakter socjalny państwa jest zobowiązaniem politycznym. Państwo musi zapewnić swoim obywatelom podstawy do egzystencji. Jest także zobowiązane do wyrównywanie różnic pomiędzy biedniejszymi a bogatszymi i stosuje zasadę równości socjalnej. Zabezpieczenie starości oraz zabezpieczenie ryzyka życiowego – jak przykładowo choroba, stan wymagający opieki, czy bezrobocie spowodowane utratą pracy – są fundamentem niemieckiego państwa socjalnego.

Różnorodność świadczeń socjalnych i ich wysokość jest imponująca. Dowodzi to tezie, iż Niemcy jako nowoczesne państwo są bardzo rozwiniętym krajem o charakterze socjalnym, gdzie pracownika i jego rodzinę stawia się na piedestale. Narodzenie dziecka, posiadanie dzieci, zmniejszenie zdolności do pracy, skrócenie czasu pracy, czy też wiele innych czynników wpływa na wystąpienie u uprawnionych osób prawa do wypłacania świadczeń socjalnych. Polscy pracownicy i przedsiębiorcy jako obywatele unijni mogą korzystać z całego pakietu niemieckich świadczeń, jeżeli tylko spełnią wymagane ku temu przesłanki. Polscy wnioskodawcy są przede wszystkim na równi traktowani z niemieckimi pracownikami i przysługują im te same prawa socjalne co Niemcom i mają zagwarantowane równouprawnienie w dostępie do nich.

 

Dzieci

Państwo niemieckie wyjątkowo dba o przyrost naturalny i zabezpiecza finansowo rodziny.

W Niemczech przysługuje szereg różnych świadczeń socjalnych związanych nie tylko z posiadaniem własnych dzieci i ich wychowywaniem, ale także związanych z wychowywaniem dzieci przysposobionych.

Więcej: Dzieci

 

Utrata pracy

Państwo niemieckie gwarantuje cały system zabezpieczeń na wypadek utraty pracy lub redukcji czasu pracy.

Pierwszą i podstawową pomocą finansową jest zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld).

Aby uzyskać status bezrobotnego, któremu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych muszą zostać spełnione następujące trzy kryteria:
• trzeba być bez pracy
• należy mieć określony przepisami staż pracy przed utratą zatrudnienia  
• należy się osobiście zarejestrować we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Pracy

Więcej: Utrata pracy

 

Zdobycie pracy

Państwo niemieckie pomaga aktywnie w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym, bądź szukającym tylko pracy. Wspiera procesy szukania pracodawców i miejsc pracy oraz przystosowuje bezrobotnych do wymogów rynku pracy.

Jednym z ważniejszych elementów walki z bezrobociem jest Jobbörse – giełda pracy. Osoby szukające pracy mogą dzięki niej znaleźć w Internecie oferty niemieckich pracodawców.   
W Niemczech panuje bardzo pragmatyczny sposób myślenia – lepiej słabiej płatna praca, niż brak pracy. Taki sposób myślenia zaowocował programami dla bezrobotnych, które bazują na prostych pracach opłacanych mniejszymi, ale nadal atrakcyjnymi stawkami. Programy te mają zachęcić pracodawców do składania ofert pracy, a pracowników do podejmowania zatrudnienia chociażby w niepełnym wymiarze godzin.

Więcej: Zdobycie pracy

 

Zdobywanie kwalifikacji

W związku z tym, że niemiecka konstytucja gwarantuje w artykule 12 swobodę wyboru zawodu, to kształcenie zawodowe jest w Niemczech silnie wspierane.  

Bezrobotni, zagrożeni bezrobociem, a także wszyscy ci, którzy szukają pracy, mogą otrzymać pomoc finansową, która ma przyczynić się do znalezienia przez nich pracy. Pomoc finansowa dla kształcących się jest przyznawana tylko w przypadku, gdy nauka ma charakter zawodowy.

Więcej: Zdobywanie kwalifikacji

 

Własna firma

Państwo niemieckie wspiera także chętnie osoby, które wykazują się kreatywnością i zakładają własną firmę.  
Osoby, które utraciły pracę, mogą ubiegać się o pomoc finansową w sytuacji, gdy chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Państwo zapewnia im w pierwszym okresie prowadzenia firmy zabezpieczenie egzystencji.

Więcej: Własna firma