Praca

Prywatna agencja pracy

 

30,10 EUR na godzinę

4816 EUR na miesiąc

57792 EUR na rok

 

Średnie przychody

agencji pracy

z 1-go wypożyczanego pracownika

 

Prowadzenie prywatnej agencji pracy to bardzo lukratywna działalność, na której zarabia się bardzo dużo pieniędzy. Niemieckie przedsiębiorstwa płacą w sektorze prywatnej gospodarki średnio 30,10 EUR za jedną roboczogodzinę fachowca. Płaca minimalna pracownika wypożyczanego wynosi zgodnie z przepisami 8,19 EUR netto. Obciążenia podatkowe i składki ubezpieczenia społecznego przy tej wysokości zarobku wynoszą 4,10 EUR. Jak łatwo policzyć prywatnej agencji pracy wypożyczającej pracownika pozostaje na czysto zysk z jednej roboczogodziny w wysokości 17,81 EUR. Zysk na jednym wypożyczanym pracowniku w skali miesiąca to 2.849,60 EUR. Jeżeli pośrednik pracy wypożycza dziesięciu takich pracowników, to miesięcznie zarabia już 28.496 EUR, a rocznie 341.952 EUR. Stu zatrudnionych pracowników da miesięczny zysk w wysokości 284.960 EUR, a roczny zysk wyniesie 3.419.520 EUR. Agencja pracy to świetny biznes. 

Praca czasowa (Zeitarbeit) wymaga zezwolenia. Aby prowadzić prywatną agencję pracy, która wypożycza pracowników niemieckim zakładom pracy, należy posiadać stosowne uprawnienia nabyte w Niemczech. Uprawnienia w postaci certyfikatu agencji pośrednictwa pracy może nabyć zarówno polska, jak i niemiecka firma. Procedura jest pracochłonna i czasochłonna, a sam wniosek składa się z ponad 100 dokumentów, ale warto nabyć te uprawnienia, aby wypożyczać pracowników do Niemiec w celach zarobkowych. Zyski z prowadzonej działalności są bowiem bardzo duże.

Polskie certyfikaty dla agencji pracy to o wiele za mało, aby wypożyczyć pracownika do Niemiec. Aby polski pośrednik pracy mógł podjąć się legalnego wypożyczania pracowników do Niemiec, to musi posiadać stosowne niemieckie uprawnienia, czyli musi spełniać dokładnie takie same przesłanki prawne jak każda inna niemiecka firma z branży Zeitarbeit oraz musi uzyskać niemieckie zezwolenia, które posiadają wszystkie niemieckie Leihfirmy. Bez niemieckiego certyfikatu dla agencji pracy wypożyczanie pracowników  na terenie Niemiec jest niemożliwe, a wszelkie próby obejścia obowiązku certyfikacji są karane. Wysokość nakładanej kary to 30.000 EUR. Niemiecki ustawodawca wprowadził obowiązek certyfikowania działalności zagranicznych (w tym polskich) agencji pracy między innymi w tym celu, aby pracownicy trafiający na niemiecki rynek pracy byli wynagradzani według stawek płacowych obowiązujących w Niemczech. W szczególności niemieckiemu ustawodawcy chodzi o zachowanie stawek wynagrodzenia minimalnego i jednoczesne uniknięcie stosowania płac dumpingowych przez zagraniczne firmy, w szczególności przez firmy pochodzące z krajów Europy Wschodniej. Pierwszym krokiem jaki musi zrobić polska agencja pracy decydując się na wypożyczanie pracowników do Niemiec, to wystąpić ze stosownym wnioskiem o wydanie niemieckiego certyfikatu dla podmiotu zagranicznego. Dopiero po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego nabycie niemieckich uprawnień wypożyczanie pracowników z Polski do Niemiec staje się legalne i polski pośrednik pracy zaczyna działać całkowicie legalnie.

 

Delegowanie pracowników do pracy w Niemczech

Nowe zasady delegowania pracowników do wykonywania pracy w innych krajach Unii Europejskiej opierają się na zasadzie stosowania lokalnego prawa pracy właściwego dla miejsca wykonywania pracy. Polski pracownik oddelegowany z polskiej firmy do pracy w Niemczech, podlega niemieckiemu prawu pracy, gdyż w tym przypadku niemieckie prawo jest prawem lokalnym. W ten sposób polskiemu pracownikowi przysługuje np. niemiecki wymiar urlopu i obowiązuje niemiecki wymiar czasu pracy, a także polski pracownik delegowany podlega pod obowiązujące w Niemczech zasady i stawki wynagradzania. Wynagrodzenie pracowników nie może być niższe niż obowiązująca na danym obszarze Niemiec dla określonej grupy zawodowej. Także godziny nadliczbowe oraz praca w nocy, niedziele i święta musi być wynagradzana wg niemieckich przepisów. Polskie firmy delegujące pracowników do Niemiec muszą spełniać wszystkie wymogi stawiane pracodawcom przez niemieckiego ustawodawcę i stosować się do wszystkich przepisów obowiązujących w Niemczech.

Więcej: Delegowanie pracowników do pracy w Niemczech

Podjęcie pracy

Pracownicy z Polski podejmują pracę w Niemczech głównie w 4 formach prawnych :

Festanstellung - jako pracownicy zatrudnieni na stałe bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy

Arbeitnehmerüberlassung - jako pracownicy wypożyczeni (Leiharbeiter) przez prywatnego pośrednika pracy (Leihfirma) do pracy w zakładzie należącym do innego pracodawcy

Entsendung - jako pracownicy oddelegowani z polskiej firmy do pracy w Niemczech w ramach realizowanej umowy o dzieło

Gewerbe - podejmując samo-zatrudnienie na zasadzie jednoosobowej firmy

Każda z w/w form zatrudnienia inaczej jest regulowana przez przepisy prawne, aczkolwiek w trzech pierwszych formach zastosowanie ma wiele tych samych norm wynagradzania i prawa pracy.

 

Niemiecki rynek pracy

Niemiecki rynek pracy jest najbardziej chłonny w całej Unii Europejskiej i potrzebuje największej liczby fachowców. Jest to ogromna szansa dla polskiego personelu, gdyż w Niemczech brakuje pół miliona pracowników. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Niemczech sukcesywnie spada, gdyż osoby bez pracy podejmują coraz częściej zatrudnienie i to przede wszystkim dzięki zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 2.865.000 osób przy liczbie mieszkańców sięgającej ponad 80 milionów. Poziom bezrobocia wynosi w Niemczech zaledwie 6,6%.

W Niemczech bardzo są cenieni fachowcy z Polski, ponieważ zazwyczaj są dobrze przygotowani merytorycznie, a na niemieckim rynku pracy bardzo trudno o wszelkiego rodzaju specjalistów. Największe szanse na zatrudnienie polscy pracownicy mają w zachodnio-południowej części kraju, a więc w Landzie Bawaria oraz Badenia-Wirtembergia. Również w Nadrenii-Westfalii, Dolnej Saksonii oraz Nadrenii-Palatynacie nie powinno być trudno o zatrudnienie. Najmniejsze szanse na znalezienie pracy będą mieli Polacy szukający jej we wschodnich Niemczech. Stąd fala polskiej emigracji zarobkowej kieruje się głównie do zachodniej części Niemiec. Finansową atrakcyjność zatrudnienia gwarantują wysokie płace minimalne oraz szeroki pakiet świadczeń socjalnych.

Prawo pracy

Niemieckie prawo pracy jest bardzo złożoną materią. Jego cechą charakterystyczną jest to, że nie jest skodyfikowane w jednym kodeksie, np. kodeksie pracy. Niemieckie prawo pracy to zbiór wielu kodeksów.

Oto wykaz najważniejszych ustaw, które regulują w Niemczech prawo pracy:

 • Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec (GG) – w szczególności: Art. 9 ustęp 3
 • ustawa obywatelska (BGB) – w szczególności §§ 611 ff. BGB
 • ustawa o delegowaniu pracowników (AEntG)
 • ustawa o ochronie okresów wypowiedzenia (KSchG)
 • ustawa o umowach taryfowych (TVG)
 • ustawa o prawie do współdecydowania (udział pracowników w radzie nadzorczej)
 • ustawa o pracy w niepełnym wymiarze godzin przez osoby starsze (AltTZG)
 • ustawa o pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz na czas określony (TzBfG)
 • ustawa o ciągłości wypłaty zarobków (EntgFG)
 • krajowa ustawa o urlopach (BUrlG)
 • ustawa o czasie pracy (ArbZG)
 • ustawa o oddelegowywaniu pracowników (AÜG)
 • ustawa o ochronie matek (MuSchG)
 • ustawa o udokumentowaniu (NachwG)
 • ustawa o ochronie miejsc pracy (ArbPlSchG)
 • ustawa o ochronie pracy młodocianych (JArbSchG)
 • ustawa o kształceniu zawodowym (BBiG)
 • ustawa o ochronie pracy (ArbSchG)
 • ustawa o miejscu pracy (ArbStättV)
 • dziewiąta księga prawa socjalnego (SGB IX)
 • ogólna ustawa o równouprawnieniu (AGG)

 

 

Strona 1 z 2

<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>