Urlop

Pieniądze za niewykorzystany urlop

ZWROT PIENIĘDZY

za niewykorzystany urlop

 

Kasa Urlopowa

zwraca pracownikowi

ekwiwalent pieniężny

 

Gdy pracownik budowlany nie wykorzysta w pełni przysługującego mu urlopu (najczęściej 24 dni urlopowe), to wtedy powinien otrzymać za niewykorzystane dni ekwiwalent pieniężny, co zrekompensuje mu brak wolnych dni w okresie pracy w Niemczech. Są to pieniądze należne pracownikowi, które w trakcie trwania stosunku pracy są zabezpieczone przez specjalnie powołaną do tego instytucję. Pracodawca odprowadza każdego miesiąca pieniądze na poczet zabezpieczenia urlopu pracowniczego. Kwota odprowadzonych przez pracodawcę pieniędzy podlega zwrotowi.

Firmy budowlane działające na terenie Niemiec są zobowiązane każdego miesiąca odprowadzać za zatrudnionych u siebie pracowników budowlanych pieniądze za niewykorzystany urlop w postaci specjalnej składki, którą trzeba wpłacić na konto należące do Kasy Urlopowo-Wyrównawczej. Obowiązek ten dotyczy także polskich firm działających w Niemczech.

Aby otrzymać pieniądze od Kasy Urlopowo-Wyrównawczej z tytułu zaległego urlopu, należy złożyć stosowny wniosek w okresie do dwóch lat od roku, za który przysługiwał urlop. Wtedy pracownik budowlany otrzyma w pierwszym roku ekwiwalent za niewykorzystany urlop albo w drugim roku odszkodowanie.

 

Zgłoszenie do Kasy Urlopowo-Wyrównawczej

Wszyscy pracodawcy (także polscy) podlegający obowiązkowi dokonania zgłoszenia do Kasy Urlopowo-Wyrównawczej powinni dokonać wszelkich zgłoszeń drogą online. Pracodawcy mogą być na wniosek ewentualnie zwolnieni z tego wymogu, ale muszą znaleźć naprawdę ważny powód i go odpowiednio uzasadnić. Do czasu podjęcia decyzji w sprawie takiego wniosku, pracodawca może dokonać zgłaszania drogą konwencjonalną lub dotychczasową.

Należne Kasie Urlopowo-Wyrównawczej składki są płatne za każdy okres rozliczeniowy (za każdy miesiąc) i to nie później niż do 20-go dnia następnego miesiąca. Zgłoszenia muszą wpływać do Kasy Urlopowo-Wyrównawczej nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca. Od 01.07.2013r. Kasa Urlopowo-Wyrównawcza ma możliwość zapisać dobro należności zwrotnej pracodawcy na dobro konta składkowego. Oznacza to, że wszystkie wymagane zgłoszenia muszą być kompletne i nie może być żadnych wątpliwości co do zgodności z prawem roszczeń zwrotnych zgłaszanych przez pracodawcę i w przypadku, gdy składki odprowadzane do kasy przekraczają rozliczenie zwrotne, różnica wraz z odsetkami została wpłacona w formie zaliczki. Wymóg dotyczy również przedsiębiorstw, które zostały przez Kasę Urlopowo-Wyrównawczą z mocą wsteczną wezwane do zgłaszania i opłacania składek.

Gdy pracodawca opóźnia wpłatę do kasy, to od 01.07.2013r. nalicza się odsetki za zwłokę w wysokości 1/100 od należności składki za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki. W przypadku nowo-wprowadzonej możliwości późniejszego wyprowadzenia salda, odsetki za zwłokę naliczane są od całkowitej nieterminowo wpłacanej składki.

 

Dni urlopu

Pracownikowi zatrudnionemu w Niemczech przysługuje zgodnie z Bundesurlaubgesetz (ustawa o urlopie) minimum 24 dni płatnego urlopu.
Urlop może być także indywidualnie ustalony w dłuższym wymiarze w wyniku indywidualnych negocjacji lub na podstawie umów taryfowych.
Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej, to sobotę zalicza się do dni roboczych. Większość umów taryfowych reguluje dni robocze jako dni od poniedziałku do piątku. 
Pełne prawo do urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu 6 miesięcy. W okresie pierwszych sześciu miesięcy urlop przysługujący pracownikowi wynosi w skali miesięcznej 1/12 urlopu całkowitego, czyli przez pierwsze pół roku pracownikowi przysługują miesięcznie przynajmniej 2 dni urlopu.  

Urlop jest płatny. Jego wysokość zależy od wysokości zarobków pracownika w ostatnich 13 tygodniach od dnia podjęcia urlopu.
Dni wolne można uzyskać także na zasadzie tzw. bezahlte Freistellung (płatne zwolnienie) w sytuacjach związanych z sytuacją rodzinną. Bezahlte Freistellung uzyskuje się w przypadku śmierci, narodzin i choroby bliskiego członka rodziny, odwiedzin lekarza oraz przeprowadzki. Długość okresu takiego zwolnienia z pracy nie jest określona w przepisach. Niektóre umowy taryfowe regulują jego długość.   

 

Niewykorzystany urlop

W przypadku zakończenia stosunku pracy można uzyskać finansową rekompensatę za niewykorzystany urlop. W takim przypadku należy złożyć wniosek o wypłatę zaległego urlopu.
Od 2001 roku pracownicy branży budowlanej mogą ubiegać się o wypłacenie zaległego urlopu z Kasy Socjalnej Branży Budowlanej
Zadaniem Kasy Socjalnej jest zabezpieczenie pieniędzy od pracodawców w branży budowlanej, które to są przeznaczane na wypłacenie zaległego urlopu.
Firmy budowlane rejestrują pracowników do w/w kasy i wpłacają do niej co miesiąc pieniądze na urlop (Urlaubsgeld). Jeżeli pracownik wybierze swój cały urlop, to wtedy następuje zwrot pieniędzy pracodawcy. Jeżeli pracownik w trakcie roku zakończy pracę i nie zdążył wybrać całego urlopu, to wtedy kasa wypłaca pracownikowi zaległy urlop.
Jeżeli zagraniczna firma budowlana (np. polska) działa na niemieckim rynku budowlanym, to też jest zobowiązana do odprowadzenia składek urlopowych do Kasy Socjalnej za swoich pracowników.
Aby uzyskać pieniądze za zaległy urlop, należy złożyć w terminie stosowny wniosek.

Ustawowe Święta

W zależności od Landu są różne ustawowe dni wolne od pracy.

Oto zestawienie dni świątecznych w skali roku z podziałem na 16 niemieckich Landów:

 • Baden Württemberg 12
 • Bayern 13
 • Berlin 9
 • Brandenburg 10
 • Bremen 9
 • Hamburg 9
 • Hessen 10
 • Mecklenburg-Vorpommern 10
 • Niedersachsen 9
 • Nordrhein-Westfalen 11
 • Rheinland-Pfalz 11
 • Saarland 12
 • Sachsen 11
 • Sachsen Anhalt 11
 • Schleswig Holstein 9
 • Thüringen 10