Emerytury i renty

Emerytura bezrobotnych

Emerytura przysługuje także bezrobotnym oraz osobom, które po ukończeniu 55 roku życia podjęły pracę w niepełnym wymiarze godzin.

Ten rodzaj emerytury otrzymają osoby ubezpieczone, które spełniają odpowiednie warunki:
a) urodzili się przed 1952 rokiem
b) ukończyli 63 lata
c) czas oczekiwania na emeryturę to przynajmniej 15 lat
d) w momencie pobierania pierwszego świadczenia są bezrobotne i po skończeniu 58,5 lat były bezrobotne w sumie przez 52 tygodnie; lub przynajmniej przez 24 miesiące kalendarzowe wykonywały pracę w niepełnym wymiarze godzin zgodnie z ustawą o pracy dla osób w wieku przedemerytalnym.

Więcej: Emerytura bezrobotnych

 

Emerytura dla kobiet

Prawo do tego rodzaju emerytury mogą rościć sobie ubezpieczone kobiety, które urodziły się przed 1 stycznia 1952 roku, ukończyły 60 rok życia, jest spełniony czas oczekiwania na emeryturę, który wynosi 15 lat oraz w momencie ukończenia 40 roku życia więcej niż 10 lat opłacały obowiązkowe składki emerytalne z tytułu zatrudnienia bądź działalności.
Możliwe jest przedwczesne korzystanie z tego świadczenia emerytalnego, przy czym konieczne jest ukończenia 60 roku życia. Dla kobiet ubezpieczonych, które urodziły się po roku 1951 nie obowiązuje ten wiek emerytalny.

Zmniejszona zdolność do pracy

Osoby zatrudnione, które z powodów zdrowotnych mogą pracować tylko kilka godzin dziennie, mają możliwość zawnioskowania o rentę z tytułu zmniejszonej zdolności do pracy. Ta może zostać wypłacana w postaci renty częściowej albo pełnej i uzupełniać, bądź też całkiem zastępować osiągnięte dochody. Przy ubieganiu się o tego typu rentę sprawdza się wydajność pracownika na ogólnym rynku pracy i ustala czasowe ramy świadczenia. Od wydajności pracownika zależy, czy będzie wchodzić w rachubę cała czy częściowa renta z tytułu pomniejszenia zdolności do pracy. Wprowadza się tutaj zasadę Reha vor Rente (rehabilitacja przed rentą). Sprawdza się, jak dalece można przywrócić zdolność do pracy przy zastosowaniu medycznych i zawodowych rehabilitacji pod tym kątem, aby ubezpieczony był w stanie sam zapewnić sobie utrzymanie.
Osoba ubezpieczona może wykorzystać prawo do renty przysługującej osobom z częściową albo całkowicie pomniejszoną zdolnością do pracy. Osoba spełni warunek uprawniający do pobierania tej renty, jeśli w ogólnym czasie oczekiwania na emeryturę, który wynosi 5 lat oraz w ostatnich 5 latach przed orzeczeniem o pomniejszonej zdolności do pracy opłacała przynajmniej 3 lata obowiązkowe składki z tytułu zatrudnienia lub działalności. Tego typu renty są przyznawane w zasadzie tylko jako renty na czas określony.

Więcej: Zmniejszona zdolność do pracy

 

Renta dla rodziny zmarłego

Ustawowe ubezpieczenie emerytalne oferuje opiekę nie tylko osobom ubezpieczonym po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz przy pomniejszonej zdolności do pracy.
Jednym z głównych zadań ustawowego ubezpieczenia emerytalnego jest wypłata świadczenia dla rodziny zmarłego w przypadku śmierci ubezpieczonego. Świadczenie takie przybiera formę rekompensaty za brak jednego ze źródeł utrzymania.
W ubezpieczeniach emerytalnych istniej podział na niskie i wysokie świadczenia dla wdów i wdowców.

Więcej: Renta dla rodziny zmarłego

 

Strona 2 z 2

<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>