Granica wieku dentysty

Niemiecka ustawa Sozialgesetzbuch przewiduje, iż lekarz dentysta może wykonywać swoją profesję w ramach umowy niemieckiego systemu do 68 lat, a zakończyć ją musi w kwartale tego roku, w którym kończy wskazany wiek. Poza umową wg niemieckiego systemu lekarze dentyści mogą niezależnie od wieku wykonywać zawód. W Niemczech 90% pacjentów jest jednak ubezpieczonych w ustawowych kasach chorych.    

Sądy Europejskie stoją na stanowisku, że granicę wieku dla wykonywania zawodu lekarza można ustanowić, ale pod warunkiem, że środek ten ma chronić zdrowie pacjentów.

Źródło:

Europäischer Gerichtshof, Pressemitteilung vom 12. Januar 2010

 

Przeniesienie Arbeitslosengeld do Polski

Zasiłek dla bezrobotnych można na okres do 3 miesięcy przenieść z Niemiec do Polski.

Finansowo jest to bardzo korzystne. Nie dość, że pracownik przenosząc się do Polski oszczędza na przejazdach na trasie Niemcy-Polska, to jeszcze wypłata niemieckiego świadczenia zostaje przeliczona przez polski Urząd Pracy po kursie Narodowego Banku Polskiego, który zazwyczaj jest wyższy, niż kurs w kantorach.

Jeżeli ktoś planuje sprzedać kilka tysięcy EUR w kantorze i w tym samym czasie jest zarejestrowany w Niemczech jako bezrobotny z prawem do zasiłku, to opłaca mu się przerejestrować się do Polski i otrzymać 3-miesięczny zasiłek po kursie NBP. 

Chociażby w tym aspekcie przeniesienie Arbeitslosengeld z Niemiec do Polski ma uzasadnienie ekonomiczne.

 

Wypowiedzenie umowy faksem

Wypowiedzenie wysłane przez pracownika do pracodawcy przez faks jest nieważne. Oczywiście ta sama zasada dotyczy także wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę drogą faksową.

Zgodnie z paragrafem 623 BGB wypowiedzenie dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej.
Z tego też powodu musi być dostarczone w formie pisemnej w oryginalnej wersji z podpisem. Może być złożone osobiście lub wysłane pocztą. W przypadku wyboru drogi pocztowej warto wysłać wypowiedzenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód na to, że druga strona przyjęła wypowiedzenie.

Jeżeli wypowiedzenie zawiera błędy co do formy, to jest nieważne. Wypowiedzenie wysłane faksem nie jest formą dopuszczoną przez prawo, więc nie może być ważne. Brakuje na nim własnoręcznego podpisu, który jest bezwzględnie wymagany przy złożeniu wypowiedzenia.

 

Choroba pracownika a płatny urlop

W przypadku długotrwałej choroby pracownik ma także prawo do urlopu wypoczynkowego.
Pracownik nie traci prawa do urlopu wypoczynkowego, jeżeli długotrwała choroba uniemożliwiła mu wybranie urlopu - tak zadecydował Landesarbeitsgericht Düsseldorf.

Konkretny przypadek:
Pracownik pracujący w delegacji miał prawo do 7 tygodni płatnego urlopu. Pracownik rozchorował się ciężko i przez 2 lata nieprzerwanie był na zwolnieniu lekarskim. Po dwóch latach choroby osiągnął wiek emerytalny, więc przeszedł na emeryturę. Od pracodawcy chciał uzyskać pieniądze za niewykorzystany urlop w przysługującej mu kwocie 14.000 Euro. Pracodawca nie chciał uznać roszczenia pracownika, więc sprawa trafiła na wokandę sądową. Wyżej wspomniany Sąd Pracy Landu (Landesarbeitsgericht) w Düsseldorf uznał, że pracownik ma prawo do odszkodowania za nie wybrany urlop pomimo, iż chorował. W uzasadnieniu powołał się na prawo europejskie (EuGH, Urteil vom 20. 1. 2009, Az. C-350/06). 

Pracownik otrzymał wypłatę zaległego urlopu.

Podstawa prawna:
LG Düsseldorf, Urteil vom 2. 2. 2009, Az. 12 Sa 486/06

 

Praca na czarno a odpowiedzialność

Osoby, które pracują na czarno i źle wykonają swoją pracę lub zlecenie, także ponoszą odpowiedzialność za źle wykonaną usługę.

Decydujące znaczenie nie ma tutaj wystawienie rachunku, ale sam fakt wykonania pracy lub zlecenia.  Stąd brak rachunku nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za swoją pracę bądź usługę.

Źle wykonane zlecenie jest zawsze podstawą dla odbiorcy usługi do dochodzenia swoich praw.
Przykładowo rzemieślnik bądź też budowlaniec, którzy nienależycie i z błędami wykonali swoją pracę, nie uciekną przed odpowiedzialnością za fuszerkę, jeśli nie wystawią rachunku.
Pracujący i świadczący usługi na czarno tak samo odpowiadają za jakość swojej pracy, jak osoby legalnie zarejestrowane.

Podstawa prawna:
BGH, Urteil vom 24. 4. 2008, Az. VII ZR 42/07 und 140/07

 

Filmowanie na autostradzie

Jeżeli ktoś zostanie sfilmowany na autostradzie przez Policję i dostanie mandat za przekroczenie prędkości lub za niezachowanie należytej odległości, to ma szansę uniknąć kary.

Sąd w Oldenburg zadecydował, że filmowanie samochodów jest ingerencją w prawo obywateli do określania we własnym zakresie o informacjach o swojej osobie i stanowi pogwałcenie praw obywatelskich. 

Taki zapis znajduje się także w decyzji Bundesverfassungsgerichts z 11.8.2009 (Az. 2 BvR 941/08).

W efekcie wyżej zacytowanego orzecznictwa nie można użyć materiału filmowego jako materiału dowodowego.

Konkretny przypadek:
Na autostradzie A1 kierowca osobowego samochodu został sfilmowany przez kamerę filmującą autostradę. Kierowca ten jechał zbyt blisko samochodu znajdującego się na pasie przed nim.
Na tej podstawie Autobahn Polizei wypisała mandat za niezachowanie odległości, który został przesłany na adres kierowcy. On jednak oddał sprawę do sądu, gdyż znał decyzję Bundesverfassungsgerichts z 11.8.2009. 

Oberlandesgericht w Oldenburg uznał skargę kierowcy za uzasadnioną i stwierdził, że filmowanie go jest pogwałceniem praw obywatelskich. W efekcie tego kierowca nie musiał zapłacić mandatu, gdyż w myśl prawa materiał filmowy nie mógł być użyty jako materiał dowodowy.

Podstawa prawna:
OLG Oldenburg, Urteil vom 27.11.2009, Az. Ss Bs 186/09

 

Spóźnienie się do pracy

W niemieckim prawie pracy spóźnienie się do zakładu pracy może stanowić podstawę wypowiedzenia pracy.

Spóźnienie traktuje się jako zaniedbanie obowiązków pracowniczych. Obowiązek pojawienia się w pracy o konkretnej godzinie nie jest formą przymuszenia – zadecydował Landesarbeitsgericht Köln.
W uzasadnieniu Sąd Pracy napisał, iż kto w powtarzający się sposób spóźnia się do pracy, ten musi liczyć się z konsekwencjami prawa pracy. Pracownik sam ponosi odpowiedzialność za spóźnienie.

Podstawa prawna:
LAG Köln, Urteil vom 20. 10. 2008, Az. 5 Sa 746/08

 

Nazwisko w świadectwie pracy

Bardzo często spotykany problem osób pochodzących z Polski – pracodawca przekręca nazwisko
i z błędem wystawia świadectwo pracy.

Pracownik ma prawo żądać od pracodawcy poprawnej pisowni swojego nazwiska na otrzymywanych dokumentach.

Konkretny przypadek:
Pracodawca wydał pracownikowi świadectwo pracy z błędnie napisanym nazwiskiem. Pracownik zwrócił uwagę na błąd pracodawcy i poprosił o nowe świadectwo pracy. Pracodawca zignorował prośbę pracownika. Sprawa trafiła do Landesarbeitsgericht Hessen. Sąd ten uznał, że świadectwo pracy jest formalnie wystawione z błędem i musi być wystawione ponownie w poprawnej formie. 

Podstawa prawna: 
LAG Hessen, Urteil vom 22. 9. 2008, Az. 12 Ta 250/08

 

Zwrot kupionego samochodu

Wielu pracowników dojeżdża samochodem do pracy w Niemczech. Kupując samochód w Niemczech niejedna osoba zadaje sobie pytanie, czy można zwrócić dealerowi używany samochód, jeśli po jakimś czasie od zakupu pojazdu okazało się, że samochód ma wady ?

Kupujący ma prawo oczywiście do zwrotu wadliwego towaru (w tym przypadku samochodu) sprzedającemu. Jednak w przypadku zwrotu używanego samochodu dealer może naliczyć kwotę za używanie samochodu i odjąć ją od ceny zakupu. Odda wtedy pieniądze pomniejszone o kwotę za używanie auta. 

Podstawa prawna:
BGH, Urteil vom 16.9.2009, VIII ZR 243/08

 

Strona 6 z 7

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>