Niemieckie świadczenia pieniężne dla rodzin

Rodzicom zarobkującym w Niemczech przysługuje wiele świadczeń pieniężnych na dzieci o charakterze socjalnym, o których wypłacenie warto złożyć wniosek. Niemiecki system socjalny jest najbardziej rozbudowanym systemem takiego rodzaju na świecie. Poza tradycyjnym zasiłkiem rodzinnym Kindergeld istnieje jeszcze kilka innych świadczeń na dzieci w Niemczech, o które warto się starać. Zasiłkami tymi są min. Kindergeld, Kinderzuschlag, Baukindergeld, Elterngeld, Familiengeld oraz Landeserziehungsgeld.

 

Wiele osób pracujących w Niemczech myśli, że jedynym zasiłkiem, jakie może otrzymać na swoje dziecko jest Kindergeld. Państwo niemieckie gwarantuje jeszcze inne dodatki pieniężne do zasiłku rodzinnego. Aby ubiegać się o Kindergeld w Niemczech, rodzic musi podlegać pod tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. Nieograniczony obowiązek podatkowy uzyskuje się po przepracowaniu w Niemczech 183 dni (pół roku). Osoby mieszkające poza granicami Niemiec oraz objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne pod warunkiem, że posiadają ubezpieczenie niemieckiego Urzędu Pracy lub podlegają pod niemieckie ubezpieczenie emerytalne bądź rentowe.

Kindergeld (zasiłek rodzinny) wypłacany jest w Niemczech na dzieci, które:

 1. a) mają mniej niż 18 lat
  b) są starsze niż 18 lat, ale uczą się (granica wieku: do 25 lat)
  c) są starsze niż 18 lat i nie uczą się, ale poszukują pracy (granica wieku: do 21 lat)
  d) mają mniej niż 25 lat i przerwały naukę na okres 4 miesięcy.

Niemiecki Kindergeld przysługuje na dzieci, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Nie jest tutaj wymagane posiadanie przez dziecko obywatelstwa niemieckiego.

O ten zasiłek można wnioskować na dzieci własne, adoptowane, wychowywane (np. starsze, pełnoletnie rodzeństwo wychowuje młodsze), współmałżonka (o ile mieszkają razem z wnioskodawcą) oraz wnuki o ile rodzice już nie pobierają Kindergeld.

Miesięcznie kwota Kindergeld wynosi:

►na jedno dziecko 204 euro

►na dwójkę dzieci 408 euro

►na trójkę dzieci 618 euro

►na każde następne dziecko +235 euro.

 

Obowiązkiem osób pobierających świadczenia na dzieci jest poinformowanie Kasy Rodzinnej o wszelkich zdarzeniach lub zmianach zachodzących w rodzinie. Czy to o zakończeniu przez dzieci edukacji, przerwaniu jej, zmianach w statusie stanu cywilnego, a także nowej pracy lub jej zakończeniu.

Ważną kwestią dla osób pobierających Kindergeld jest informacja, że startuje postępowanie kontrolne tego zasiłku. Na początku roku 2016 wprowadzono nadzór nad Kindergeld na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (IDNr.) w celu uniknięcia podwójnego przyznania i wypłaty zasiłku. Z tego powodu wyniknęły zmiany wewwnątrz Kasy Rodzinnej.

Od 01.01.2016 przy składaniu wniosku na Kindergeld dodatkowym warunkiem jest podanie numeru identyfikacji podatkowej (IDNr.) wnioskodawcy oraz dziecka. Jeśli osoba uprawniona do składania wniosku lub dzieci nie będą znać swojego IDNr., mogą wtedy zawnioskować o niego. Numer ten zostanie wysłany tylko pocztą na aktualny adres zameldowania osoby uprawnionej. Spodziewany okres oczekiwania wyniesie ok. 4 tygodni. W przypadku dużej ilości wniosków czas oczekiwania wydłuża się.

 

Kinderzuschlag to kolejne świadczenie dla osób, których zarobki są relatywnie niższe, tak więc miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie może przekroczyć ustawowego niemieckiego minimum 900 Euro brutto na miesiąc (kwota ta jest ustalona dla małżeństw). Dla osób samotnie wychowujących dzieci próg ten wynosi 600 Euro brutto na miesiąc. Zasiłek ten przysługuje na dzieci, które nie ukończyły jeszcze 25 lat, nie zmieniły także stanu cywilnego oraz nadal pozostają w gospodarstwie domowym rodziców. Wysokość Kinderzuschlag obliczana jest na podstawie dochodu obojga rodziców. Na dzieci te bezwzględnie musi być pobierany zasiłek rodzinny Kindergeld. Ważnym aspektem w pobieraniu Kindezuschlag jest to, że w związku z jego pobieraniem należy udokumentować, że utrzymuje się dzieci dzięki pieniądzom uzyskanym od państwa niemieckiego. Tak więc urząd z pewnością będzie wymagał rachunków i potwierdzeń na to, że kwoty wypłacane rodzicom (opiekunom) tytułem dodatku faktycznie są przeznaczane na wychowanie i opłacanie potrzeb ich pociech. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ w przypadku braku takowych argumentów traci się prawo do tego dodatku.

 

W Niemczech wprowadzono również nowy zasiłek będący wsparciem finansowym dla rodziców zwany Baukindergeld. Od 18 września 2018 roku zgodnie z umową koalicyjną CDU, CSU i SPD osoby pobierające już Kindergeld na swoje dzieci mają możliwośc złożenia wniosku o to świadczenie, będace pomocą w zainwestowaniu we własne lokum. O Baukindergeld mogą starać się zarówno rodziny jak i osoby samotnie wychowujące dzieci we własnym gospodarstwie domowym. Wymogiem jest wspomniane już wcześniej pobieranie Kindergeld na swoje niepełnoletnie dzieci. Jeżeli wniosek złoży się w momencie uzyskania przez dziecko 18 lat nie zasiłek nie zostanie przyznany. Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe. Można ubiegac się o pieniadze z tytułu budowlanego zasiłku rodzinnego jeśli dochody rodziny nie przekroczą w roku kalendarzowym kwoty 75 000 Euro. Rodziny mogą zatem starać się o dofinansowanie, które zostanie im wypłacane bezzwrotnie przez Państwo na okres 10 lat.

 

Zasiłek, z którego skorzystać może rodzic, który zdecyduje się na opiekę nad dzieckiem do pierwszego roku jego życia, nazywa się Elterngeld. Zasiłek ten może pobierać ojciec lub matka dziecka lecz muszą oni spełnić określone w przepisach prawnych wymagania. Rodzice po urodzeniu dziecka sami muszą je wychowywać i nie mogą pracować tygodniowo więcej niż 30 godzin. Dziecko musi znajdować się we wspólnym gospodarstwie domowym rodziców, z których przynajmniej jeden mieszka lub przebywa w Niemczech.

Wniosek najlepiej jest złożyć od razu po urodzeniu, ponieważ Elterngeld wypłacany jest tylko 3 miesiące wstecz. Wniosek wypełniany jest na ojca lub matkę. Wysokość świadczenia wynosi 65% wynagrodzenia. Nalicza się go na podstawie 12 ostatnich miesięcy zatrudnienia w odniesieniu do zarobku netto. Warto zatem już na rok przed narodzinami dziecka postarać się o wyższe zarobki. Wtedy adekwatnie do zarobków wyższy będzie zasiłek Elterngeld. Kto otrzymuje niewielki dochody, ten może liczyć na minimum 300 euro Elterngeld. Zasiłek wynosi nie mniej niż 300 euro i nie więcej jak 1.800 euro. Jeśli wnioskodawcą jest matka, która nie pracuje w Polsce, to przysługuje jej świadczenie w wysokości 300 euro miesięcznie.

 

Kontynuacją pobierania zasiłku Elterngeld jeszcze do nie dawna był tzw. Betruungsgeld zastąpiony obecnie w Landzie Bayern zasiłkiem Familiengeld. Warunkami koniecznymi do spełnienia jest to, by rodzice sami sprawowali opiekę nad dzieckiem. Dziecko nie może zatem przebywać w żłobku, przedszkolu i podobnych instytucjach. Świadczenie przysługuje na dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Jeżeli ktoś aktualnie pobiera Elterngeld, to nie otrzyma Familiengeld. Dopiero po zakończeniu wypłaty Elterngeld można otrzymać kontynuację świadczenia w postaci Fmiliengeld. Świadczenie to nie było zależne od zarobków i nie miało ono wpływu na wypłatę innych świadczeń.

 

Landeserziehungsgeld jest natomiast zasiłkiem występującym już tylko w Landzie Sachsen. Rodzice pobierający świadczenie Landeserziehungsgeld mogą pracować (ograniczenie do 30 godzin tygodniowo) jednak bardzo ważnym aspektem uprawniającym ich do pobierania tego zasiłku jest próg dochodowy określający maksymalnie dopuszczalny zarobek, którego nie można przekroczyć. Świadczenie to można pobierać maksymalnie w wysokości 300 Euro do 12 miesięcy na dzieci natomiast okres wypłacania zasiłku jest zależny od wieku dzieci oraz ich ilości.

Wspomniany już Landeserziehungsgeld z Saksonii czy Familiengeld z Bawarii to świadczenia rodzinne wypłacane po upływie ostatniego miesiąca pobierania zasiłku Elterngeld. Ważne jest, aby w pobieraniu była zachowana ciągłość pomiędzy jednym a drugim świadczeniem. Aby nabyć prawo do pobierania tego rodzaju świadczeń niezwłoczne jest zachowanie wyżej wymienionej ciągłość następującej po pobieraniu Elterngeld. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie meldunku na terenie Landu, który wypłaca konkretny zasiłek (Sachsen lub Bayern) oraz odprowadzanie tam podatku dochodowego.

 

Wyżej wymienione świadczenie pieniężne pokazują jak spory wachlarz zasiłków posiada państwo niemieckie, o które polscy pracownicy mogą się ubiegać. Niemcy dużą uwagę skupiają na wychowaniu i kształceniu dzieci, dlatego też jest tak wiele świadczeń, z których można skorzystać po spełnieniu odpowiednich wymagań.

 

Familiengeld

Od 1 sierpnia 2018 rodzicom posiadającym dzieci w wieku od 13-go do 36-go miesiąca życia przysługuje wypłata comiesięcznego świadczenia o charakterze socjalnym, które nosi nazwę Familiengeld. Zmieniło ono wcześniejszą swoją formę z Betreuungsgeld na Familiengeld kontynuowane jest po zakończeniu pobierania zasiłku Elterngeld.

Świadczenie to obowiązuje w Landzie Bayern i przysługuje na dzieci zamieszkałe w Unii Europejskiej. Tym samym zasiłek ten może otrzymać rodzic pracujący w Niemczech a posiadający dziecko w Polsce.

 

Miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego dla rodziców wynosi minimum 250 Euro na pierwsze i druge dziecko i 300 Euro  na trzecie i kolejne dzieci. Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia jest opieka nad dzieckiem sprawowana przez rodzica w jego gospodarstwie domowym jednak dziecko może przebywać w żłobku, przedszkolu lub podobnej tego typu jednostce. Natomiast jeśli oboje rodzice pracują, a dziecko znajduje się pod opieką dziadków, to także w tym przypadku rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy. Pieniądze przysługują na dzieci będące w wieku od roku do lat trzech, co oznacza, że dziecko nie może mieć mniej niż trzynaście miesięcy i nie więcej, niż trzydzieści sześć miesięcy. Zasiłek opiekuńczy można pobierać, jeżeli rodzice otrzymują już zasiłek rodzinny Kindergeld. Wypłata jednego świadczenia nie wyklucza wypłaty drugiego. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypłaty zasiłku rodzicielskiego Elterngeld.

Jeżeli rodzic pobiera już zasiłek rodzicielski Elterngeld na dziecko od momentu urodzenia dziecka do ukończenia przez nie dwunastego miesiąca (względnie czternastego) to nie otrzyma jednocześnie wraz z wypłatą Elterngeld zasiłku Familiengeld. Może dopiero po ustaniu prawa do zasiłku rodzicielskiego otrzymać nowy w postaci Familiengeld. Zasiłek opiekuńczy jest niejako kontynuacją Elterngeld, co odzwierciedlenie znalazło w przepisach prawnych, gdyż oba świadczenia reguluje ta sama ustawa.

 

W ramach opieki nad dzieckiem świadczenie można pobierać maksymalnie przez 22 miesiące, tj. pomiędzy piętnastym a trzydziestym szóstym miesiącem życia dziecka. W przypadku posiadania bliźniaków świadczenie jest wypłacane podwójnie, a w przypadku posiadania trojaczków wypłaca się je potrójnie.

 

Rodzice mogą zarabiać bez ograniczeń. Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest bowiem niezależnie od wysokości zarobków wnioskodawcy. Świadczenie otrzyma zarówno osoba zarabiająca kilkaset Euro, jak i milioner. Jedynymi warunkami do spełnienia to posiadanie dziecka w odpowiednim wieku, tj. do lat trzech, które wychowuje się w swoim gospodarstwie domowym.

Nie jest już istotne tak jak w przypadku wcześniejszego zasiłku Betreuungsgeld czy rodzice dziecka umieścili je w żłobku, przedszkolu lub podobnej jednostce, gdzie nad ich pociechą sprawowana byłaby opieka.

 

Prawo do otrzymania zasiłku z automatu mają rodzice, którzy pobierali wcześniej Elterngeld, tak więc wypłata Familiengeld następuje automatycznie z urzędu. Gdyby jednak nie pobierano wcześniej zasiłku Elterngeld należy złożyć stosowny wniosek o wypłatę świadczenia. W takiej sytuacji złożenie dobrze przygotowanego wniosku stanowi podstawę do wypłacenia osobom uprawnionym zasiłku Familiengeld. Kto zatem posiada dziecko znajdujące się poniżej 3-go roku życia, ten powinien niezwłocznie zacząć kompletować dokumenty niezbędne do przedłożenia instytucji zajmującej się wypłatą świadczenia.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © arbeitsamt.pl

Źródło

Familienbeihilfe

Familienbeihilfe to świadczenie pieniężne o charakterze zasiłku rodzinnego, które jest wypłacane rodzicom w Austrii. Familienbeihilfe to odpowiednik niemieckiego Kindergeld. Jednak występują znaczące różnice pomiędzy zasiłkiem rodzinnym w Austrii a zasiłkiem rodzinnym w Niemczech. Wysokość Familienbeihilfe uzależniona jest przede wszystkim od wieku posiadanych dzieci. Wysokość zasiłku rodzinnego wzrasta wraz z ilością dzieci, a wysokość dochodów rodziców nie ma wpływu na wypłatę świadczenia, gdyż nie obowiązuje żadna granica dopuszczalnego dochodu.

Rodzice otrzymują Familienbeihilfe miesięcznie aż do momentu rozpoczęcia pracy zawodowej dziecka, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 lat. Zasiłek wypłaca się z reguły matce dziecka (warunkiem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez rodziców) chyba, że zostanie złożony wniosek o wypłatę świadczenia dla ojca. Szczególnie w przypadku pracowników wyjeżdżających z Polski do pracy w Austrii, właśnie wielu ojców składa wniosek o wypłatę świadczenia. Zgoda matki jest w takim wypadku obligatoryjna. W przypadku gdy rodzice żyją osobno, to prawo do pobierania świadczenia ma ta osoba, u której mieszka dziecko. Zasiłek rodzinny nie jest wypłacany na dzieci, które odbywają zasadniczą służbę wojskową lub służbę zastępczą. Zasiłek rodzinny (wcześniej nazywany Kinderbeihilfe) jest finansowany z funduszy przeznaczonych na politykę rodzinną. Środki te są pozyskiwane od pracodawców, którzy ustawowo zobowiązani są wpłacać określoną sumę na poczet wypłaty zasiłku rodzinnego.

 

Osoby mające prawo do zasiłku rodzinnego w Austrii :
• obywatele Austrii
• obywatele UE/EOG (w tym: obywatele Polski) oraz obywatele Szwajcarii
• obywatele państw trzecich, którzy przebywają w Austrii na podstawie dokumentu uprawniającego ich do stałego pobytu w Austrii
• osoby ze statusem uchodźcy na podstawie ustawy Asylum

Prawo do zasiłku rodzinnego dla dziecka lub dzieci przysługuje osobom których centrum życia znajduje się w Austrii oraz żyją z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym. O zasiłek rodzinny może starać się  każda osoba spełniająca powyższe warunki.

Austriacki zasiłek rodzinny przysługuje :

 1. a) na wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia,
 2. b) na dzieci, które ukończyły 18 lat, przysługuje zasiłek wtedy, gdy znajdują się one w trakcie nauki zawodu, studiów oraz przeszkoleń,
 3. c) dzieciom powyżej 18 roku życia, które ukończyły kształcenie i szkolenie zawodowe, od 01.03.2011  nie przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych – nawet gdy są one zarejestrowane jako bezrobotne.


Okres otrzymywania austriackiego zasiłku rodzinnego na dziecko :

 •  Od 1 Lipca 2011 zostało wprowadzone ograniczenie wiekowe zasiłku rodzinnego. Wraz z tą regulacją zasiłek rodzinny przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 24 roku życia
 • Jeśli spełnione są określone warunki, zasiłek rodzinny może być wypłacany do 25 roku życia.
 • W okresie od ukończenia nauki przez dziecko i podjęcia dalszego kształcenia zawodowego przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 24 rok życia.
 • Na dorosłe dzieci, które studiują, przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych pod warunkiem, że planowany okres studiów i pozytywne wyniki uzyskane w nauce zostały przedłożone urzędnikom i o nie zostały uzupełnione akta sprawy.

 

Zasady przyznawania austriackiego zasiłku rodzinnego osobom do 25 roku życia :

 • Jeśli zostanie przedłożone zaświadczenie o trwającym kształceniu się w zawodzie  lub o odrabianiu służby cywilnej.
 • Jeżeli studentka urodziła dziecko lub w dniu jej 24 urodzin była w ciąży.
 • Jeśli studia trwają  przez co najmniej 10 semestrów, a zostały  rozpoczęte w roku kalendarzowym, w którym dziecko miało 19 lat (przy zachowaniu minimalnego okresu studiów aż do ukończenia studiów).
 • Jeśli pełniona dobrowolna pomoc w ramach wolontariuszu została zakończona w państwie (w Austrii)  jako miejscu działań.

W niektórych przypadkach nie obowiązuje limit wieku dziecka i austriacki zasiłek rodzinny można otrzymać nawet na zupełnie dorosłe dziecko, które wcale nie pobiera nauki. Jednak ustawodawca bardzo sztywno określił zasady, według których rodzicom przysługuje świadczenie bez zachowania jakiegokolwiek limitu wieku dziecka. W przypadku gdy mamy do czynienia z dzieckiem będącym upośledzonym w stopniu trwałym, to wobec takiego dziecka nie stosuje się ograniczeń wiekowych, o ile kalectwo dziecka wystąpiło przed jego 21 urodzinami lub w trakcie nauki zawodu przed 25 urodzinami (włącznie do czerwca 2011 r.: do 27 urodzin).

 

 

 

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © arbeitsamt.pl

 

Wysokość zasiłku Landeserziehungsgeld w Landzie Bayern

Landeserziehungsgeld jest świadczeniem wypłacanym rodzicom zaledwie w kilku niemieckich Krajach Związkowych. Świadczenie to należy się rodzicom min. w Landzie Bayern po upływie ostatniego miesiąca pobierania zasiłku Elterngeld. Ważne aspektem jest, aby w pobieraniu była zachowana ciągłość pomiędzy jednym a drugim świadczeniem.

Aby nabyć prawo do pobierania tego rodzaju świadczenia niezwłoczne jest zachowanie wyżej wymienionej ciągłość następującej po pobieraniu Elterngeld. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie meldunku na terenie Landu Bayern, odprowadzanie tam podatku dochodowego. Bardzo ważnym aspektem jest próg dochodowy określający maksymalnie dopuszczalny zarobek, którego nie można przekroczyć.

Landeserziehungsgeld jest wypłacany maksymalnie :
dla pierwszego dziecka przez sześć miesięcy
od drugiego dziecka za dwanaście miesięcy, a najdłużej wypłacane do ukończenia trzeciego roku życia przez dziecko.

Miesięczna stawka Landeserziehungsgeld w Landzie Bayern to :
150 EUR za pierwsze dziecko
200 EUR za drugie dziecko
300 EUR za trzecie i każde kolejne dziecko

Próg dochodowy :

Dla Dzieci urodzonych do 31.03.2008

Dla dzieci urodzonych od 01.04.2008

Małżeństwa, rodzice w związkach partnerskich oraz żyjący w konkubinacie

16.500 Euro

25.000 Euro

Wszystkie pozostałe osoby uprawnione

oraz osoby samotnie wychowujące

13.500 Euro

22.000 Euro

Limit dochodów wzrasta przy każdym kolejnym dziecku o

3.140 Euro

3.140 Euro

Obowiązujący limit dochodowy obliczany jest na podstawie aktualnego stanu cywilnego wnioskujących oraz ilości dzieci. Wyżej wymienione czynniki tj. stan cywilny oraz ilość dzieci mają wpływ na obliczenie wysokości Landeserziehungsgeld w dniu złożenia wniosku. Zwiększenie limitu dochodu następuje o około 3140 euro za każde dodatkowe dziecko. W przypadku ciąży mnogiej prawo do Landeserziehungsgeld przysługuje na każde dziecko. Wypłacana kwota pieniędzy zależy od ilości dzieci (np. bliźnięta: 12 miesięcy x € 200 na każde dziecko).

Delegowanie pracowników do pracy w Niemczech

Nowe zasady delegowania pracowników do wykonywania pracy w innych krajach Unii Europejskiej opierają się na zasadzie stosowania lokalnego prawa pracy właściwego dla miejsca wykonywania pracy. Polski pracownik oddelegowany z polskiej firmy do pracy w Niemczech, podlega niemieckiemu prawu pracy, gdyż w tym przypadku niemieckie prawo jest prawem lokalnym. W ten sposób polskiemu pracownikowi przysługuje np. niemiecki wymiar urlopu i obowiązuje niemiecki wymiar czasu pracy, a także polski pracownik delegowany podlega pod obowiązujące w Niemczech zasady i stawki wynagradzania. Wynagrodzenie pracowników nie może być niższe niż obowiązująca na danym obszarze Niemiec dla określonej grupy zawodowej. Także godziny nadliczbowe oraz praca w nocy, niedziele i święta musi być wynagradzana wg niemieckich przepisów. Polskie firmy delegujące pracowników do Niemiec muszą spełniać wszystkie wymogi stawiane pracodawcom przez niemieckiego ustawodawcę i stosować się do wszystkich przepisów obowiązujących w Niemczech.

Czytaj dalejDelegowanie pracowników do pracy w Niemczech

Gwarancja lukratywnych zleceń i bardzo wysokich zarobków

PÓŁ MILIONA

wolnych miejsc pracy

 

Doskonała koniunktura gospodarcza w Niemczech gwarantuje wysoko dotowane zlecenia. Wzrost gospodarczy jest tak duży, że nieobsadzonych pozostaje 500.000 stanowisk pracy. Miejsca te mogą zapełnić dobrze wykwalifikowani pracownicy z Polski i finansowo świetnie na tym zarobić ! Wystarczy wziąć sprawy w swoje ręce i podjąć się zleceń na zasadzie samozatrudnienia. Bardzo prosta i bezpieczna forma, mało formalności, a zarobek na czysto dużo większy.

Dzięki samozatrudnieniu

od 500 EUR więcej

każdego miesiąca !

 

Rozwiązanie jakiego dotąd nie było.

Czytaj dalejGwarancja lukratywnych zleceń i bardzo wysokich zarobków

Najważniejsze zasady dla rodziców pobierających Kinderzuschlag

Rodzice oraz samotnie wychowujący mają prawo do Kinderzuschlag dla swoich (niezamężnych) dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, mieszkających wspólnie z rodzicem/rodzicami w jednym  wspólnym gospodarstwie domowym.

Kinderzuschlag należy się wtedy, gdy :

 1. a)      na te dzieci pobierane są świadczenia rodzinne tzw. Kindergeld,
 2. b)      których rodzice osiągają miesięczny dochód minimalny oraz nie przekraczają limitu maksymalnego dochodu,
 3. c)       dla rodziny, których potrzeby są pokryte poprzez miesięczne pobieranie Kinderzuschlag i tym samym nie spełniają warunków do pobierania zasiłku dla bezrobotnych II lub zasiłku socjalnego.

Maksymalny dochód, który oboje rodziców może osiągnąć to 900 euro. Dla rodzica wychowującego samemu w pojedynkę dziecko kwota maksymalnego zarobku wynosi 600 euroO Kinderzuschlag ubiegać mogą się tylko rodzice, których dochód miesięczny (np. dochód brutto z pracy, z zasiłku dla bezrobotnych I lub chorobowego) zmieści się w limicie dochodu, tj. zarobek nie przekroczy 900 euro (małżonkowie) lub 600 euro (osoby samotnie wychowujące dziecko). Tym samym dochód brany pod uwagę (wynagrodzenia brutto – majątek powiększony lub zredukowany o odliczenia) nie może przekroczyć limitu maksymalnego dochodu. Osoby zarabiające niewiele powyżej limitu zarobku mogą ubiegać się o Kinderzuschlag z tym, że dodatek ten będzie dla nich pomniejszony adekwatnie do ich zarobku- oczywiście po weryfikacji przez Familienkasse wiosek może zostać przyjęty bądź też odrzucony.

Maksymalny limit dochodu związany jest z potrzebami rodziców, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasiłku dla bezrobotnych i procentowym udziałem w kosztach mieszkaniowych (górna granica). Równoczesne pobieranie świadczeń z tytułu zasiłku dla bezrobotnych II, jakichkolwiek pieniędzy z pomocy społecznej lub korzystanie z usług pomocy społecznej nie jest możliwe. Kinderzuschlag wtedy nie przysługuje.

Wysokość Kinderzuschlag jest naliczana według dochodów i majątku rodziców oraz dzieci. Wynosi nie więcej niż 185 euro miesięcznie na dziecko a może też zostać pomniejszone adekwatnie do sytuacji rodzinnej. Kinderzuschlag wypłacany jest miesięcznie wraz z Kindergeld.

Ponadto pobierający świadczenie mogą otrzymywać z tytułu Kinderzuschlag dla swoich dzieci następujące pieniądze na edukację pociech:

 1. a)      Jednodniowe wycieczki ze szkoły lub przedszkola.
 2. b)      Kilkudniowe wycieczki ze szkoły lub przedszkola.
 3. c)       Wyposażenie w przybory szkolne.
 4. d)      Promocja uczniów w szkole.
 5. e)      Odpowiednie wsparcie edukacyjne.
 6. f)       Posiłki, lunche dla dzieci w szkołach, przedszkolach lub szkółkach.
 7. g)      Świadczenia dla uczestników w życiu społecznym i kulturalnym.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

Prawo do niemieckiej emerytury i renty

Aby uzyskać prawo do niemieckiej emerytury lub renty wystarczy już 5-letni okres ubezpieczenia w Niemczech. Okresami zaliczanymi do ubezpieczenia i uwzględnianymi podczas ustalania kapitału początkowego są przede wszystkim okresy pracy, a także okresy bezrobocia, choroby, ciąży, nauki szkolnej, studiów wyższych i okresy wychowywania dziecka.

Podstawową emeryturę nabywa się wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego, tj. 65 lub 67 lat po udokumentowaniu min. pięcioletniego okresu składkowego. Granica wieku emerytalnego 67 lat obowiązuje osoby z rocznika 1947 i młodsze. W przypadku osób urodzonych przed 31 grudnia 1946 r., ustawowy wiek emerytalny waha się pomiędzy 65 a 67 lat.

Wypłata emerytury następuje wraz z miesiącem, który następuje po miesiącu uzyskania wieku emerytalnego. Jeżeli świeżo upieczony emeryt ma urodziny przykładowo w miesiącu styczniu, to emeryturę otrzyma począwszy od miesiąca następnego, co w tym konkretnym przypadku oznacza wypłacenie od miesiąca lutego świadczenia emerytalnego. Wniosek trzeba złożyć nie później niż 3 miesiące przed dniem uzyskania prawa do emerytury. Kto przegapi moment uzyskania prawa emerytalnego i złoży wniosek później, ten otrzyma emeryturę dopiero od momentu złożenia tego spóźnionego wniosku.

Kto zatem zbliża się do wieku emerytalnego, ten niezwłocznie powinien udokumentować lata pracy i okresy składkowe w Niemczech, a następnie ustalić swój kapitał początkowy i we właściwym czasie złożyć  skompletowany wniosek wypłatę niemieckiej emerytury lub renty. Świadczenie emerytalne zostanie wtedy przelane każdego miesiąca na wskazane konto.

Źródło: Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe.

Zasady obowiązywania wynagrodzenia minimalnego w Niemczech

Wynagrodzenie minimalne to prawnie dopuszczone wynagrodzenie za pracę w ściśle określonej wysokości. Ustalenie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego następuje w postaci przepisów zapisanych w powszechnie obowiązującym zbiorowym układzie pracy. Przepis regulujący wynagrodzenie minimalne może odnosić się do stawki godzinowej lub przy zatrudnieniu na pełny etat, do wynagrodzenia miesięcznego. Prócz międzynarodowych wynagrodzeń minimalnych istnieją również warianty regionalne, które odnoszą się np. do poszczególnych Landów niemieckich lub miast. Inne warianty to specyficzne dla danej branży wynagrodzenia minimalne.

Na podstawie Art.9 Ust.3 GG prawo stanowienia warunków pracy poprzez strony zbiorowe układu pracy w Niemczech gwarantuje to, że koncepcja regulacji wynagrodzenia zależy od stron zbiorowego układu pracy. Mimo, iż nie ma ogólnego i ustalonego przez ustawę wynagrodzenia minimalnego, to poprzez zbiorowe układy pracy można je ustalać odpowiednio dla każdej branży. Obowiązuje ono również dla pracowników wypożyczanych i to tak długo, jak pracodawca wypożycza pracownika innemu pracodawcy.

Reasumując – osoba zatrudniona w niemieckiej agencji pośrednictwa pracy ma zarabiać zgodnie z przyjętym przez daną agencję zbiorowym układem pracy. Każda z tych agencji musi jasno sprecyzować, który układ pracy stosuje w swojej działalności i nie może sama ustalać stawek, jakie płaci swoim pracownikom. Celem wynagrodzenia minimalnego jest przeciwdziałanie zaniżaniu stawek. Polakom zatrudnionym w Niemczech daje to gwarancję na zatrudnienie za sprawiedliwe i legalne wynagrodzenie na odpowiednim poziomie.

Stawka wynagrodzenia jest taka, jak obowiązuje w danym miejscu zatrudnienia, czyli Landzie lub w niektórych przypadkach w konkretnym mieście (np. Berlin), jak również uzależniona jest od kwalifikacji zawodowych pracowników – przypisania do tak zwanej „Entgeltgruppe” (grupy wynagrodzenia), od branży oraz czasu zatrudnienia.

Przykładowo pracownicy budowlani zatrudnieni we wschodnich Niemczech zarobią mniej brutto na godzinę, niż ich koledzy z fachu pracujący na zachodzie kraju. Podobnie elektrycy, malarze, lakiernicy, osoby opiekujące się osobami starszymi i inni fachowcy. W zachodnich Niemczech zarabia się po prostu więcej, co automatycznie przekłada się na stawki minimalne.

Warto dodać, iż rząd niemiecki uchwalając ustawę o „Mindestlohn” miał przede wszystkim na celu ochronę niemieckiego rynku pracy przed napływem taniej siły roboczej ze wschodniej Europy oraz przeciwdziałać pracy na czarno w Niemczech.

Źródło: przepisy o płacy minimalnej.

Wypłacenie zaległego urlopu

Firmy budowlane działające na terenie Niemiec są zobowiązane każdego miesiąca odprowadzać za zatrudnionych u siebie pracowników budowlanych pieniądze za niewykorzystany urlop w postaci specjalnej składki, którą trzeba wpłacić na konto należące do Kasy Urlopowo-Wyrównawczej. Obowiązek ten dotyczy także polskich firm działających w Niemczech.

Gdy pracownik budowlany nie wykorzysta w pełni przysługującego mu urlopu (najczęściej 24 dni), to wtedy otrzyma za niewykorzystane dni ekwiwalent pieniężny, co zrekompensuje mu brak wolnych dni w okresie pracy w Niemczech, jeżeli taka sytuacja miała faktycznie miejsce. Może się bowiem zdarzyć, że firma budowlana będzie miała bardzo dużo zleceń, a za mało personelu i o wybranie całego przysługującego urlopu może być dosyć trudno.

Kasa Urlopowo-Wyrównawcza w momencie dokonania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu jest zobowiązana do potrącenia od kwoty wpłacanej przez pracodawcę należnej wysokości Lohnsteuer (podatek od wynagrodzenia) oraz składek na poczet ubezpieczenia społecznego. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop traktowany jest podobnie jak wynagrodzenie, tzn. podlega opodatkowaniu i nakłada się na niego obowiązek odprowadzenia składek. Wypłatę ekwiwalentu za urlop należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. Decydujące znaczenie dla faktu zadeklarowania otrzymanych pieniędzy ma moment (faktyczny rok) wypłacenia ekwiwalentu.

Aby otrzymać pieniądze z tytułu zaległego urlopu, należy złożyć stosowny wniosek w okresie do dwóch lat od roku, za który przysługiwał urlop. Wtedy pracownik budowlany otrzyma w pierwszym roku ekwiwalent za niewykorzystany urlop albo w drugim roku odszkodowanie. Należne pieniądze są kierowane bezpośrednio na konto pracownika.

Opracowanie własne na podstawie ustawy urlopowej.