Emerytury i renty

Wysokie świadczenia emerytalno-rentowe

 

1050 EUR mężczyźni


750 EUR kobiety

 

Wysokie niemieckie

emerytury zabezpieczają

godną starość w Polsce !


 

Osobom pracującym w Niemczech przysługują cztery różne formy wypłacenia pieniędzy z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych. Są nimi: emerytura, renta, świadczenie rehabilitacyjne i zwrot składek. O każde z w/w świadczeń trzeba złożyć wniosek. Samo uzyskanie wieku emerytalnego lub wystąpienie przesłanek do pobierania renty nie wystarczą, aby otrzymać pieniądze. Istnieje zatem prawo, ale o wypłatę świadczenia trzeba się ubiegać.

Świadczenie emerytalne uzyskuje się po osiągnięciu wieku emerytalnego. Osobą uprawnioną do otrzymania niemieckiej emerytury jest ten, kto opłacał w Niemczech składki na ubezpieczenie. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat. Okresami zaliczanymi na poczet emerytury są wszystkie okresy składkowe począwszy od 16 roku życia. Podejmowanie nauki, okresy wykonywania pracy, okresy bezrobocia, okresy chorobowe, ciąża, wychowywanie dziecka są zaliczane jako okresy składkowe i od nich zależy wysokość przyznanej emerytury. Na ich podstawie ustala się kapitał początkowy. W Niemczech przeciętna wysokość emerytur wynosi 1.050 EUR dla mężczyzn i 750 EUR dla kobiet, a w statystyce tej uwzględniane są zarówno zachodnie, jak i wschodnie kraje związkowe.

Renta przysługuje osobom o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie to wypłacane jest także wtedy, gdy występuje tylko czasowa niezdolność do pracy. W Niemczech istnieje także renta rodzinna, którą wypłaca się w związku ze śmiercią członka rodziny. Otrzymują ją najczęściej małżonek lub niepełnoletnie dzieci osoby zmarłej.

Rehabilitacja lecznicza i zawodowa ma na celu wyeliminowanie niezdolności do pracy, która wystąpiła na skutek złego stanu zdrowia lub wynika z niepełnosprawności. Osoba uprawniona zamieszkała w Polsce otrzymuje niemieckie świadczenie rehabilitacyjne wtedy, gdy w miesiącu złożenia wniosku opłaciła obowiązkową składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w Niemczech. Druga możliwość uzyskania świadczenia występuje bezpośrednio po ubezpieczeniu obowiązkowym, np. bezpośrednio po ostatnim miesiącu świadczenia pracy. Wnioskodawca w miesiącu złożenia wniosku musi być niezdolny do pracy. Dopiero spełnienie jednej z przesłanek uprawnia do otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego.

Zwrot składek otrzymują obywatele innych krajów unijnych (np. obywatele Polski), którzy odprowadzali w Niemczech składki, ale nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia i nie mają prawa do dobrowolnego ubezpieczenia lub osiągnęli ustawowy wiek emerytalny i nie spełniają warunku posiadania 5-letniego minimalnego okresu ubezpieczenia. Składki obowiązkowe i dobrowolne są zwracane w połowie, a składki na dodatkowe ubezpieczenie w całości.

 

Regulacja prawna

Ustawa o dostosowaniu standardowego wieku emerytalnego do rozwoju demograficznego i wzmocnienia podstaw finansowania ustawowego ubezpieczenia rentowo-emerytalnego (inaczej ustawa o dostosowaniu do wieku emerytalnego) przewiduje stopniowe zwiększenie standardowej granicy wieku emerytalnego z 65 roku na 67 rok życia. Reforma ta zostanie zapoczątkowana zmianami w roku 2012, a cały proces zakończy się 2029 roku.

Prawo do emerytury przysługuje tylko samemu ubezpieczonemu.

Kluczowym warunkiem jest tutaj osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego. W zależności od rodzaju emerytury winny być spełnione kolejne wymogi. Ubezpieczeni mogą wykorzystywać emeryturę w całości (pełna emerytura) lub też częściowo w wysokości jednej trzeciej, połowy lub dwóch trzecich pełnej emerytury.

Wiek emerytalny

Kiedy ubezpieczony osiągnie wiek emerytalny, to wówczas istnieje prawo do pobierania emerytury. Dla ubezpieczonych, którzy urodzili się przed 1.01.1947 granica wieku emerytalnego sięga 65 lat, natomiast dla osób urodzonych po 1964 roku obowiązuje granica 67 lat.
Ubezpieczonym, którzy przyszli na świat pomiędzy 1947 i 1964 rokiem, granica ta zostanie stopniowo podniesiona z 65 do 67 lat.

 

Długie ubezpieczenie

Od roku 2012 osoby bardzo długo ubezpieczone, które mają przynajmniej 65 lat i przez 45 lat opłacały obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne z tytułu zatrudnienia, działalności bądź też w okresach spowodowanych wychowaniem dziecka do lat dziesięciu, kiedy to owe składki nie były uiszczane, mogą rościć sobie nadal prawo do emerytury w momencie ukończenia 65 lat.

Więcej: Długie ubezpieczenie

Emerytury upośledzonych

Prawo do emerytury dla osób z ciężkim upośledzeniem mają te osoby ubezpieczone, które ukończyły 65 rok życia, a stopień upośledzenia w momencie przyznania renty wynosił co najmniej 50%.  
Musi zostać spełniony także warunek 35 lat oczekiwania na emeryturę.

Przedwczesne korzystanie ze świadczeń emerytalnych jest w tym przypadku możliwe po ukończeniu 62 roku życia. Osoby ubezpieczone, które urodziły się przed 1 stycznia 1952 mogą nadal pobierać świadczenia od 63 roku życia oraz w określonych przypadkach wykorzystać już od 60 roku życia przedwczesną emeryturę.

 

Strona 1 z 2

<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>