Wysokość zasiłku Landeserziehungsgeld w Landzie Sachsen

Landeserziehungsgeld jest świadczeniem wypłacanym rodzicom wyłącznie w Saksonii. Bawaria wprowadziła w roku 2018 zamiast Landeserziehungsgeld i Betreuungsgeld świadczenie Familiengeld.

Jest to zasiłek mający na celu pomoc materialną dla rodziców, którzy pozostają  całkowicie lub cżęściowo w domu z swoimi pociechami i co za tym idzie mają ograniczone finanse z tego tytułu.

Można go pobierać maksymalnie w wysokości 300 Euro do 12 miesięcy. Wnioski można składac na trzy miesiące przed uzyskaniem prawa do zasiłku a nadpłatę świadczenia można otrzymać maksymalnie do jednego miesiąca wstecz. Wysokość jest zależna od wieku i liczby dzieci, na które składany jest wniosek.

 

Świadczenie to należy się rodzicom po upływie ostatniego miesiąca pobierania zasiłku Elterngeld. Ważne aspektem jest, aby w pobieraniu była zachowana ciągłość pomiędzy jednym a drugim świadczeniem.

Aby nabyć prawo do pobierania tego rodzaju świadczenia niezwłoczne jest zachowanie wyżej wymienionej ciągłość następującej po pobieraniu Elterngeld.

 

Dodatkowym wymogiem jest posiadanie meldunku na terenie Landu Sachaen, odprowadzanie tam podatku dochodowego. Bardzo ważnym aspektem jest próg dochodowy określający maksymalnie dopuszczalny zarobek, którego nie można przekroczyć.

 

Landeserziehungsgeld jest wypłacany zależnie od czasu, kiedy wniosek zostaje złożony:
• w drugim roku życia dziecka:

dla pierwszego dziecka przez pięć miesięcy,

dla drugiego przez sześć

a na trzecie  siedem miesięcy
• w trzecim roku życia dziecka:

dla pierwszego i drugiego dziecka za  dziewieć miesięcy,

a najdłużej wypłacane na trzecie i kolejne dziecko do dwunastego miesiąca życia dziecka.

 

Miesięczna stawka Landeserziehungsgeld w Landzie Sachsen to :
• 150 EUR za pierwsze dziecko
• 200 EUR za drugie dziecko
• 300 EUR za trzecie i każde kolejne dziecko

 

Wymagania do otrzymania zasiłku.

Osoby, które chcą ubiegać się o zasiłek Landeserziehungsgeld muszą spełniać niżej wymienione warunki:

 

– ich główne miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu znajduje się na terenie Saksonii

– dziecko znajduje się pod ich opieką (wychowują je i utrzymują)

– mieszkają z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym
– mogą pracować w niepełnym wymiarze godzin (maksymalnie  do 30 godz)

-nie mogą przekraczać okreslonego dochodu

-dziecko, na które składany jest wniosek nie może być zapisane do żłobka lub przedszkola (wyjątek stanowią dzieci osób, które są w trakcie kształcenia się)
Uprawnione do pobierania świadczenia mogą być również inne osoby. W indywidualnych przypadkach należy wyjaśnić to bezpośrednio odpowiedniemu organowi.

 

 

Próg dochodowy :

 
·         Małżeństwa, rodzice w związkach partnerskich oraz żyjący w konkubinacie nie mogą przekroczyć kwoty 24.600 Euro
·         Osoby samotnie wychowujące dzieci nie mogą przekroczyć kwoty 21.600 Euro

Ważną informacją jest, że wnioskujący o Landeserziehungsgeld rodzice mogą pracować, lecz trzeba wiedzieć, że dopuszczalne jest wyłącznie maksymalnie 30 godzin tygodniowo.

Obowiązujący limit dochodowy obliczany jest na podstawie aktualnego stanu cywilnego wnioskujących oraz ilości dzieci. Wyżej wymienione czynniki tj. stan cywilny oraz ilość dzieci mają wpływ na obliczenie wysokości Landeserziehungsgeld w dniu złożenia wniosku.